Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 13/8/2022, 02:59 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Góp phần xây dựng, phát triển văn hóa, con người Lào Cai

LCĐT - Thời điểm ngày mùng 1/10/1991 đã đánh dấu mốc lịch sử, để Lào Cai vươn dậy từ một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước, sau 3 thập niên dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đã đạt những thành quả tự hào, có thứ hạng cạnh tranh thu hút đầu tư tốp đầu trong nước, đang phấn đấu một ngày không xa trở thành tỉnh phát triển của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Trong sự phát triển đó có đóng góp xứng đáng của lĩnh vực văn hóa và văn học - nghệ thuật, là động lực nội sinh thể hiện phẩm chất con người Lào Cai.

Thời điểm tái lập tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Lào Cai (nay là Tạp chí Phansipăng) số ra đầu tiên là số Xuân Nhâm Thân, tháng 1/1992, trang đầu trang trọng đăng Thư gửi văn nghệ sỹ Lào Cai của đồng chí Tráng A Pao, giai đoạn đó là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Trong thư, đồng chí bày tỏ tin tưởng bằng lao động sáng tạo và bằng tác phẩm của mình, anh chị em văn nghệ sỹ sẽ có những đóng góp tích cực, xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Lào Cai trước mắt cũng như lâu dài, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về cuộc sống tinh thần của cán bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng thời góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa văn nghệ của đất nước.

Điều đó cho thấy ngay từ những ngày đầu tái lập, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã rất quan tâm đến lĩnh vực văn hóa và văn học - nghệ thuật. Hội Văn học - Nghệ thuật Lào Cai từng bước xây dựng và phát triển. Sau 30 năm, tới nay đã có một số thành tựu rất tự hào cả về đội ngũ, tác phẩm và thành tích thi đua. Đội ngũ hội viên từ 19 người năm 1991, đến nay đã có 120 người. Cấp chi hội có 5 chi hội trực thuộc và 5 chi hội của cấp hội văn học - nghệ thuật chuyên ngành Trung ương hoạt động tại Lào Cai. Nhiều hội viên, lượt hội viên được kết nạp vào hội chuyên ngành Trung ương. Nhiều cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo hội được vinh dự nhận Huân chương Lao động, Bằng khen của Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số ban, bộ, ngành Trung ương. Mới đây hội vinh dự được tặng Cờ của UBND tỉnh về thành tích thi đua yêu nước 5 năm 2015 - 2020; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Tạp chí Phansipăng được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông…

Thừa ủy quyền, đồng chí Đỗ Đức Liệu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho Tạp chí Phansipăng.     Ảnh: Huy Thức

30 năm qua khẳng định sự quan tâm thiết thực của tỉnh đối với sự nghiệp phát triển văn hóa nói chung, văn học - nghệ thuật nói riêng. Tỉnh ủy đã ban hành các kế hoạch để cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Trung ương Đảng về văn hóa, văn nghệ vào cuộc sống, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thúc đẩy văn học - nghệ thuật phát triển đúng quan điểm, định hướng, làm cho công tác hội có nhiều thuận lợi, văn nghệ sỹ nhận thức đúng về vai trò, chức năng, sứ mệnh của văn học - nghệ thuật cách mạng. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã cho phép tổ chức Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật hằng năm để khích lệ văn nghệ sỹ thi đua lao động sáng tạo, coi trọng vai trò của văn học - nghệ thuật trong phát triển kinh tế - xã hội (Quyết định số 111 ngày 28/3/2002 của UBND tỉnh về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lào Cai), cho tổ chức Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật mang tên Phansipăng (5 năm/lần) theo Quyết định số 110 ngày 28/03/2002 của UBND tỉnh.

Suốt 30 năm qua, tỉnh luôn quan tâm thiết thực đến công tác văn học - nghệ thuật, quan tâm nâng cao chất lượng nhân lực lãnh đạo hội. (Đến khóa VIII nhiệm kỳ 2017 - 2022, 100% Ủy viên Ban Chấp hành Hội có trình độ cao cấp lý luận chính trị, trình độ văn hóa đại học trở lên; 100% là hội viên hoặc tham gia ban chấp hành hội văn học - nghệ thuật chuyên ngành Trung ương). 30 năm qua đã có 75 lượt hội viên Hội văn học - Nghệ thuật tỉnh được kết nạp vào các hội văn học - nghệ thuật chuyên ngành Trung ương. Nhiều hội viên có tác phẩm đoạt giải thưởng của Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, các hội văn học - nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Về điều kiện vật chất, kinh phí hoạt động: Tỉnh luôn quan tâm tạo điều kiện cho hội hoạt động thông qua việc giao nhiệm vụ tham mưu, xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với nhiệm vụ chính trị của tỉnh từng năm. Mới đây, tỉnh đã ban hành Đề án phát triển văn học - nghệ thuật đến năm 2025, tạo động lực mới cho văn học - nghệ thuật Lào Cai tiếp tục cống hiến, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai đáp ứng yêu cầu của thời đại.

Nhìn lại 30 năm tái lập tỉnh, văn học - nghệ thuật Lào Cai và công tác hội văn học - nghệ thuật luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã khẳng định vai trò, sứ mệnh tập hợp, đoàn kết văn nghệ sỹ, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng nền văn hóa lành mạnh, đóng góp trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hân hoan, phấn khởi với những thành tựu đạt được trong 3 thập niên qua, hội cùng đội ngũ văn nghệ sỹ tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, tiếp tục sáng tạo, mạnh dạn tham mưu cho tỉnh để đội ngũ văn nghệ sỹ phát huy vai trò, sứ mệnh văn học - nghệ thuật cách mạng. Toàn hội tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09 ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.

Tin tưởng rằng, với đường lối, quan điểm về văn hóa, văn nghệ của Đảng ta, với sự quan tâm thiết thực của tỉnh và sự nỗ lực lao động sáng tạo của công tác hội cùng đội ngũ hội viên - văn nghệ sỹ qua 30 năm tái lập tỉnh (1991 - 2021), văn học - nghệ thuật Lào Cai sẽ cống hiến xứng đáng hơn nữa trong chặng đường mới của tỉnh Lào Cai.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết