Lào Cai phấn đấu đến hết năm 2025 có tổng số 84 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều ngày 26/12, Thường trực UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch, giải pháp thực hiện 84 xã duy trì và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG chủ trì hội nghị.

Dự cùng có các đồng chí Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Đỗ Văn Duy, Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tóm tắt dự thảo Kế hoạch tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tóm tắt dự thảo Kế hoạch thực hiện các xã duy trì và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025. Theo đó, mục tiêu đề ra sẽ duy trì mức độ đạt chuẩn nông thôn mới tại 62 xã đã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” và phấn đấu đến hết năm 2025 toàn tỉnh có thêm 22 xã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”, nâng tổng số xã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” là 84 xã.

Để đạt được kết quả như mục tiêu đã đề ra, tại Kế hoạch đã đưa ra 03 nhiệm vụ cụ thể sau:

Đối với 62 xã đã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”

Đến nay, có 11 xã duy trì 19/19 tiêu chí; 19 xã duy trì từ 15-18 tiêu chí; 28 xã duy trì từ 10-14 tiêu chí và 4 xã duy trì từ 7-9 tiêu chí.

Trong thời gian tới, các xã tiếp tục hoàn thành và duy trì mức độ đạt chuẩn các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, đồng thời triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Với tổng kinh phí các xã đề xuất để duy trì các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới là 372.956 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 322.612 triệu đồng, vốn thu hút đầu tư 16.400 triệu đồng, ngân sách huyện, xã là 25.421 triệu đồng, huy động từ Nhân dân 8.523 triệu đồng

Đối với 10 xã đăng ký hoàn thành 19 tiêu chí năm 2023

Đến nay, có 03 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 05 xã đạt từ 10-14 tiêu chí và 02 xã đạt từ 8-9 tiêu chí.

Trong thời gian tới, các xã tiếp tục hoàn thành và duy trì mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới, đồng thời triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đối với các tiêu chí đã duy trì được mức độ đạt chuẩn nông thôn mới. Với tổng kinh phí các xã đề xuất để hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới là 209.293 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 180.051 triệu đồng, ngân sách huyện, xã là 21.342 triệu đồng, huy động từ Nhân dân 7.900 triệu đồng.

Đối với 12 xã phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí trong năm 2024 - 2025

Qua rà soát hiện trạng nông thôn mới và nhu cầu đầu tư của các xã thì trong 22 xã dự kiến về đích nông thôn mới đến năm 2025, cơ quan thường trực lựa chọn 12 xã có khả năng hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, đó là: 07 xã thuộc huyện Bảo Yên (gồm các xã: Xuân Hoà, Cam Cọn, Điện Quan, Phúc Khánh, Kim Sơn, Tân Tiến, Thượng Hà); 02 xã thuộc huyện Văn Bàn (gồm các xã: Nậm Mả, Thẳm Dương); 01 xã Nậm Lúc thuộc huyện Bắc Hà; 02 xã thuộc thị xã Sa Pa (gồm xã: Thanh Bình, Tả Van).

Về kinh phí đề xuất bổ sung đối với 12 xã đăng ký phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí trong giai đoạn 2024 - 2025 là 389.069 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 297.841 triệu đồng, vốn thu hút đầu tư là 7.800 triệu đồng, ngân sách huyện, xã là 14.819 triệu đồng, huy động từ Nhân dân 68.609 triệu đồng.

Các đại biểu quan tâm thảo luận làm rõ các tiêu chí về y tế, văn hóa - xã hội, giáo dục và môi trường đối với các xã phấn đấu về đích nông thôn mới đến năm 2025.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ rõ được hiện trạng về các tiêu chí của các xã và đề xuất những giải pháp, nhu cầu đầu tư để hoàn thành 19 tiêu chí tại các xã trong thời gian tới, với tổng kinh phí các xã đề xuất là 971.318 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 800.504 triệu đồng, vốn thu hút đầu tư là 24.200 triệu đồng, ngân sách huyện, xã là 61.582 triệu đồng, huy động từ Nhân dân 85.032 triệu đồng.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG nhấn mạnh: Để 62 xã duy trì mức độ đạt chuẩn các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, đồng thời triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu đến hết năm 2025 có thêm 22 về đích nông thôn mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tăng cường thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh như: Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 10/11/2023 của UBND tỉnh về đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nội dung các Chỉ thị, chủ động sớm tổ chức họp Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Chương trình, tuy nhiên cần có sự thống nhất cao giữa các ngành và địa phương.

Đặc biệt, đối với công tác thông tin tuyên truyền, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, thời gian tới, các sở, ngành, địa phương cần đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, vận động các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để người dân nhận thức sâu sắc về vai trò chủ thể, tham gia xây dựng nông thôn mới với ý thức tự giác, chủ động, hăng hái của mỗi người dân. Thường xuyên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trong triển khai và thực hiện Chương trình.

Bên cạnh đó, cần chú trọng đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung giải ngân các dự án phát triển sản xuất được hỗ trợ nguồn vốn của 3 Chương trình MTQG góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Triển khai hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh uỷ, Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình OCOP theo hướng đa dạng hóa và nâng cao hơn nữa chất lượng gắn với xây dựng thương hiệu; nâng cao chất lượng các Hợp tác xã, Tổ hợp tác để tạo mối liên kết giữa người nông dân với doanh nghiệp bền vững, quan tâm giải quyết việc làm cho người dân tại chỗ, từng bước hình thành chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng an toàn, hiệu quả và có tính bền vững,…. Huy động, lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của các Chương trình MTQG; nguồn ngân sách địa phương và từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn nông thôn, để đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ đời sống, sinh hoạt của Nhân dân, đồng thời đạt các mục tiêu, tiêu chí, chỉ tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình từ đó nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, phát hiện các sai phạm để kịp thời đưa ra các giải pháp xử lý, tháo gỡ.

Tổ chức các cuộc phát động phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới ngay từ đầu năm nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy sự nhiệt huyết trong mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân, mọi tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội cùng chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên đối với cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy thực hiện Chương trình ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng.

Đối với các lãnh đạo được phân công giúp đỡ các xã, cần tăng cường tổ chức các hoạt động giúp đỡ xã thực hiện các Chương trình MTQG. Đồng thời căn cứ vào kết quả giúp xã thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới để đánh giá, phân xếp loại thực hiện nhiệm vụ hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị và địa phương.

laocai.gov.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tiêu hủy 555 thiết bị đốt tinh dầu, lọ tinh dầu và phụ kiện đi kèm

Tiêu hủy 555 thiết bị đốt tinh dầu, lọ tinh dầu và phụ kiện đi kèm

Sáng 21/5, tại Xí nghiệp Xử lý rác thải thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an thành phố Lào Cai) tiến hành tiêu hủy lô hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm 555 sản phẩm thiết bị đốt tinh dầu (để hút dạng thuốc lá), tinh dầu hương vị hoa quả và phụ kiện.

Dành được 680.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới từ ngày 1/7 tới

Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV: Dành được 680.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới từ ngày 1/7 tới

Ngày 20/5, trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã nghe Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024 do Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày.

Gỡ rào cản tiếp cận vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Gỡ rào cản tiếp cận vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn là trở ngại mà hầu hết thanh niên khởi nghiệp gặp phải. Mặc dù nguồn vốn vay ưu đãi được ủy thác qua tổ chức đoàn, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế nhưng để tiếp cận được nguồn vốn này không dễ, hoặc nếu được tiếp cận thì số tiền vay cũng hạn hẹp...

Đón vụ xuất khẩu quả vải

Cửa khẩu Kim Thành: Đón vụ xuất khẩu quả vải

Chỉ còn ít ngày nữa là bước vào chính vụ xuất khẩu quả vải sang thị trường Trung Quốc. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và các lực lượng làm việc tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Cửa khẩu Kim Thành) đã triển khai các phương án để xuất khẩu quả vải được thuận lợi, nhanh chóng.

Bảo Yên xây dựng huyện nông thôn mới

Bảo Yên xây dựng huyện nông thôn mới

Những năm qua, huyện Bảo Yên đã huy động nhiều nguồn lực, chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch cụ thể của năm, cân đối các điều kiện để thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đồng thời nâng cao các tiêu chí đã đạt, phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Bảo vệ thương hiệu Việt trên sàn thương mại điện tử

Bảo vệ thương hiệu Việt trên sàn thương mại điện tử

Trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng tìm đến các nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) quốc tế như Amazon, eBay, Alibaba… để mở rộng thị trường. Tuy nhiên, việc bảo vệ nhãn hiệu trong không gian mạng vẫn là một thách thức lớn.

Giá vàng sắp phá vỡ mọi kỷ lục

Giá vàng sắp phá vỡ mọi kỷ lục

Sáng nay (20/5), giá vàng thế giới tăng mạnh lên 2.425 USD/ounce. Giá vàng trong nước được dự báo sẽ tăng trở lại và sớm phá kỷ lục cũ bất chấp các phiên đấu thầu vàng tiếp theo của Ngân hàng Nhà nước.

Thủ tướng phát lệnh khởi công mở rộng Nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài

Thủ tướng phát lệnh khởi công mở rộng Nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài

Chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều 19/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải đã dự Lễ khởi công gói thầu xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình mở rộng nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài - gói thầu chính và quan trọng nhất của dự án.

Hiệu quả cán bộ, đảng viên giúp hộ nghèo ở huyện Bát Xát

Hiệu quả cán bộ, đảng viên giúp hộ nghèo ở huyện Bát Xát

Sau 4 năm thực hiện việc phân công cán bộ, đảng viên phụ trách giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo trên địa bàn huyện Bát Xát, đời sống của người dân đã được cải thiện đáng kể. Từ năm 2020 - 2023, huyện Bát Xát có 885 hộ được cán bộ, đảng viên của các cơ quan, đơn vị giúp đỡ thoát nghèo.

Xuất khẩu tinh dầu quế khởi sắc trở lại

Xuất khẩu tinh dầu quế khởi sắc trở lại

Từ đầu năm 2023, sản phẩm tinh dầu quế khó tiêu thụ, giá bán thấp, mặt hàng này không xuất khẩu được bởi những quy định chưa phù hợp. Mới đây, Bộ Y tế và Tổng Cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể nên việc xuất khẩu tinh dầu quế đã khởi sắc trở lại.

fb yt zl tw