Từ khóa: "DTTS"

13 kết quả

Kiến trúc truyền thống trong đời sống đương đại

Kiến trúc truyền thống trong đời sống đương đại

Nhà ở truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS), chứa đựng đậm nét văn hóa và tín ngưỡng của từng dân tộc. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều nơi không còn giữ được kiến trúc nhà ở truyền thống, dẫn đến bản sắc dần mai một.

Kinh tế tập thể, HTX xóa nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Kinh tế tập thể, HTX xóa nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Khu vực kinh tế tập thể, HTX đóng vai trò quan trọng trong công tác giảm nghèo đa chiều, khi các thành viên tham gia sẽ được tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập và nâng cao sinh kế cho chính bản thân mình. Theo đó, cần tháo gỡ những nút thắt để các tổ hợp tác, HTX tiếp tục phát huy vai trò 'bà đỡ' cho người dân phát triển kinh tế.

fb yt zl tw