Từ khóa: "Chương trình mục tiêu quốc gia"

8 kết quả

Phân cấp triệt để cho cấp huyện, tạo sự chủ động trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Phân cấp triệt để cho cấp huyện, tạo sự chủ động trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Một số đại biểu Quốc hội đồng tình với quy định giao HĐND cấp huyện được quyết định điều chỉnh phương án phân bổ vốn đầu tư công, kinh phí thường xuyên giữa các chương trình mục tiêu quốc gia trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư vốn hằng năm, dự toán ngân sách nhà nước hằng năm đã được cấp có thẩm quyền giao... nhằm đảm bảo phân cấp triệt để cho cấp huyện chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, quản lý.

Đồng bộ các giải pháp trong công tác giảm nghèo

Văn Bàn: Đồng bộ các giải pháp trong công tác giảm nghèo

Năm 2023, huyện Văn Bàn tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Đồng thời, huyện phát huy tối đa các nguồn lực của trung ương, địa phương, huy động nguồn lực xã hội hóa và vai trò của người dân để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo đặt ra.

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản tại Điều 3 của Quy định kèm theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản tại Điều 3 của Quy định kèm theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025

Tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông qua Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản tại Điều 3 của Quy định kèm theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Trao tiền hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa nhà

Trao tiền hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa nhà

Ngày 7/9, tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo cho hộ ông Chảo Duần Chiêu (thôn Láo Vàng) và hộ ông Lý Láo Sử (thôn Trung Hồ). Mỗi hộ được hỗ trợ 20 triệu đồng theo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

fb yt zl tw