Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 2, 5/12/2022, 07:53 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

LCĐT - Ngày 23/9, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Chỉ thị 15/CT-UBND về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.

Thực hiện Nghị quyết 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra trong những tháng cuối năm 2022.

Đẩy mạnh tiến độ thi công công trình và giải ngân vốn đầu tư công góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 95% đến 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; giải ngân 100% vốn ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện).

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu các cơ quan trực tiếp phụ trách chịu trách nhiệm rà soát các quy định hiện hành về đầu tư công, chỉ ra những quy định bất cập trong thực tiễn triển khai; trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung ngay những quy định thuộc thẩm quyền đối với các ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, quản lý; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; trong đó khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến triển khai các dự án đầu tư công (từ khâu hình thành dự án, giao vốn, tổ chức thực hiện) thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/9/2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp đề xuất của các sở, ban, ngành, địa phương về việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến triển khai các dự án đầu tư công (từ khâu hình thành dự án, giao vốn, tổ chức thực hiện) thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, Trung ương; trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/10/2022.

Các sở, ban, ngành có trách nhiệm hướng dẫn triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia (Ban Dân tộc và các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đôn đốc, hoàn thành toàn bộ các văn bản hướng dẫn thực hiện 3 chương trình trong tháng 9/2022 để các địa phương có căn cứ triển khai. Người đứng đầu các cơ quan trên chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia không triển khai được do chưa có quy định hướng dẫn của ngành, đơn vị mình.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính; hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ về xác định, công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quy định của pháp luật. Cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng bảo đảm theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ làm cơ sở điều chỉnh gói thầu, tổng mức đầu tư dự án. Kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh công bố công khai tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương; đề xuất UBND tỉnh phê bình đích danh các sở, ban, ngành, địa phương giải ngân chậm; biểu dương các sở, ban, ngành, địa phương giải ngân tốt. Tổng hợp đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc điều chỉnh (tăng/giảm) kế hoạch đầu tư vốn năm 2022, trong đó, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Trung ương phương án điều chỉnh, tăng/giảm số vốn ngân sách Trung ương; thường xuyên báo cáo, điều chỉnh vốn ngân sách tỉnh trước ngày 15/11/2022.

Báo cáo UBND tỉnh và công khai kế hoạch chi tiết và cam kết giải ngân vốn đối với từng dự án, từng nguồn vốn theo từng tháng đến hết ngày 31/1/2023, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn giao năm 2022 của các chủ đầu tư; hoàn thành trước ngày 30/9/2022 để làm cơ sở UBND tỉnh điều hành, khen thưởng, kỷ luật đối với các cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp đối với người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 (đạt hoặc không đạt 100% kế hoạch được giao đến ngày 31/1/2023).

Kho bạc Nhà nước tỉnh đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các chủ đầu tư, công khai minh bạch quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan kiểm soát thanh toán.

Các sở, ban, ngành và địa phương lập kế hoạch chi tiết giải ngân vốn đối với từng dự án, từng nguồn vốn theo từng tháng đến hết ngày 31/1/2023, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn giao năm 2022; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 28/9/2022 để tổng hợp chung. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, rà soát lại toàn bộ tiến độ thực hiện của các dự án triển khai trong năm 2022 để điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp với tiến độ thực hiện, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, chia cắt gây lãng phí nguồn lực và chậm trễ trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án đầu tư, lựa chọn các tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, tiềm lực thực sự, khắc phục tình trạng điều chỉnh dự án khi đang triển khai gây mất thời gian và làm chậm tiến độ giải ngân vốn. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Dứt khoát không xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân năm 2022 do nguyên nhân chủ quan.

Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân từng dự án; tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập; yêu cầu ban quản lý dự án, nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án; kiên quyết cắt hợp đồng với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ, chất lượng; tổ chức giao ban định kỳ hằng tuần với các cơ quan được giao quản lý dự án về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc phân bổ, giao chi tiết đến danh mục dự án kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia cho các dự án đã đủ thủ tục chậm nhất đến hết ngày 30/9/2022, các dự án còn lại trước ngày 10/10/2022. Kiên quyết rà soát, điều chỉnh ngay kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước từ dự án giải ngân chậm, dự án đang vướng về thủ tục sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn theo thẩm quyền được giao và báo cáo UBND tỉnh trường hợp vượt thẩm quyền. Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân; tăng cường quản lý hiệu lực, hiệu quả đất đai, nhất là nguồn gốc đất, quy hoạch sử dụng các loại đất..., hạn chế tối đa việc điều chỉnh phương án đền bù, bảo đảm tiến độ thực hiện.

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương có kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 dưới mức trung bình của tỉnh làm rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan, phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra giải pháp cụ thể, quyết liệt, hiệu quả để đẩy mạnh giải ngân trong thời gian tới.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung quán triệt ngay và triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ và chỉ thị này; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện đối với các nhiệm vụ UBND tỉnh chỉ đạo tại chỉ thị này làm căn cứ quan trọng để xét thi đua cuối năm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tăng cường giám sát thực thi công vụ và đóng góp ý kiến, tạo đồng thuận xã hội, góp phần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị quyết 124/NQ-CP của Chính phủ và chỉ thị này tới các ngành, các cấp để triển khai thực hiện.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện, định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết