Báo Lào Cai
Thứ 6, 27/5/2022, 02:36 [UTC+7]
Hotline: 0986575708

Thành lập Sở Du lịch tỉnh Lào Cai

LCĐT - Ngày 8/12, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 38/NQ-HĐND thành lập Sở Du lịch tỉnh Lào Cai và kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai.

Lào Cai có phong cảnh đẹp, là một trong những tiềm năng lớn để phát triển du lịch.

Nghị quyết nêu rõ, thành lập Sở Du lịch tỉnh Lào Cai trên cơ sở chia tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai. Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm và hiệu lực thi hành:

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai theo quy định của pháp luật; cân đối biên chế công chức, biên chế sự nghiệp đã được giao theo Nghị quyết của HĐND tỉnh giao đảm bảo tinh gọn, hiệu quả (khi điều chỉnh biên chế, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật).

Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, Kỳ họp thứ ba thông qua ngày 8 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết