Nét nổi bật trong thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị

Quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2023 - 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt Kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW toàn diện, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nâng cao chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập

Trên cơ sở xác định chủ đề học tập hằng năm, Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng chủ đề, tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập sâu rộng đến cán bộ, đảng viên ngay từ đầu năm. Năm 2023, Lào Cai triển khai học tập chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân”; năm 2024 học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung”.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã chỉ đạo, triển khai nghiêm túc việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác là một nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan định kỳ hằng tháng, hằng quý. Nội dung học tập theo chủ đề bài viết trong cuốn bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong học tập đã chú trọng thảo luận, liên hệ với việc tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác.

Kết hợp giữa học tập với làm theo Bác

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm Nhân dân quan tâm. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực tổ chức triển khai đợt thi đua chuyên đề hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc do Tỉnh ủy phát động.

Toàn tỉnh đã có nhiều cách làm năng động, sáng tạo, đăng ký triển khai các mô hình, phần việc ý nghĩa. Đến tháng 9/2023, có 633 cơ quan, đơn vị đăng ký 1.337 công trình, phần việc thi đua làm theo lời Bác, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ. Năm 2024, Tỉnh ủy Lào Cai xác định phương châm hành động: “Đoàn kết - kỷ cương - hành động - hiệu quả - phát triển”. Tỉnh ủy tiếp tục phát đi thông điệp về tinh thần “7 dám” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó siết chặt “kỷ cương” tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đề cao đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền gắn với đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Các cơ quan, địa phương, đơn vị đều chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung chuẩn mực đạo đức bảo đảm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá. Đến hết tháng 3/2024, các cơ quan, đơn vị đã xác định và khái quát 3.260 chuẩn mực đạo đức thành khẩu hiệu hành động để cán bộ, đảng viên học tập, tu dưỡng, rèn luyện. Toàn tỉnh có 88.578 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký nêu gương, trong đó có 11.514 cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu. Hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện khâu đột phá gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, đơn vị đã chủ động xác định và lựa chọn nhiều mô hình hay, cách làm cụ thể trong học tập và làm theo Bác làm khâu đột phá để triển khai thực hiện. Nổi bật là huyện Văn Bàn với mô hình “Cao điểm 50 ngày, đêm cấp thẻ căn cước gắn chíp cho công dân” của Công an huyện; thành phố Lào Cai với mô hình dân vận khéo “Vận động Nhân dân xã hội hóa kinh phí chỉnh trang đô thị” của Chi bộ Nguyễn Du 2, Đảng bộ phường Kim Tân, tổng kinh phí xã hội hóa gần 200 triệu đồng… Huyện Bảo Yên xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện”, duy trì mô hình “10 phút góp phần cải thiện môi trường” tại 17/17 xã, thị trấn; thực hiện tốt phương châm “chính quyền phải gần dân”…

1-3066.jpg
Nghiên cứu, học tập chuyên đề học Bác năm 2024 về tinh thần “7 dám”.

Có thể khẳng định, việc thực hiện Kết luận số 01 trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục đi vào nền nếp, trở thành công việc thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và người dân. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động, linh hoạt và có cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, việc học tập và làm theo Bác đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Năm 2023, kinh tế - xã hội tiếp tục có bước phát triển khá với nhiều gam màu sáng và cán đích một số mục tiêu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội đạt 5,11%, cao hơn mức bình quân của cả nước (5,05%). Các lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội được triển khai hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả vững chắc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần quan tâm khắc phục: Việc thực hiện cam kết nêu gương, ghi danh điển hình ở một số nơi còn hình thức; tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý ở một số chi bộ chưa đảm bảo theo quy định; việc học tập và làm theo Bác ở một số cơ quan, đơn vị chuyển biến chưa tích cực, nhất là việc lựa chọn khâu đột phá trong học tập và làm theo Bác gắn với tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị...

Để thực hiện Kết luận số 01 thời gian tới đạt kết quả cao hơn nữa, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc, tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục bám sát các yêu cầu của Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quy định 368-QĐ/TU của Tỉnh ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, sâu sát hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành động lực cho sự phát triển, thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên. Tiếp tục xác định khâu đột phá trong học tập và làm theo Bác để tập trung chỉ đạo thực hiện gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong triển khai thực hiện cần bảo đảm tính nhất quán, đồng bộ, xuyên suốt ba nội dung “học tập, làm theo và nêu gương”. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt tinh thần “7 dám” với phương châm học dân, hiểu dân, tin dân, trọng dân và có trách nhiệm với Nhân dân. Duy trì đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ. Kịp thời phát hiện, biểu dương gương người tốt, việc tốt học tập và làm theo Bác để tuyên truyền sâu rộng, tạo sự lan tỏa trong đời sống xã hội...

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Học Bác từ việc “ngăn nắp - trật tự”

Học Bác từ việc “ngăn nắp - trật tự”

Đại úy Nguyễn Văn Đàn tâm sự, trong công việc là một nhân viên thủ kho quân khí, anh luôn khắc ghi lời dặn của Bác Hồ được trích trong bài nói tại Hội nghị cán bộ chuẩn bị Chiến dịch Tây Bắc ngày 9/9/1952: “Vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội, vì vậy, phải quý trọng nó, phải tiết kiệm ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý”.

Đảng ủy thị trấn Phố Lu: Điểm sáng của các mô hình học Bác

Đảng ủy thị trấn Phố Lu: Điểm sáng của các mô hình học Bác

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng ủy thị trấn Phố Lu (Bảo Thắng) đặc biệt quan tâm đến việc tuyên dương, khích lệ, nhân rộng điển hình tiên tiến, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của các phong trào thi đua yêu nước.

Đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh với đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh

Đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh với đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh

Chiều 21/5, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh với đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh; tuyên dương thanh niên, phụ nữ công an cấp xã tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác năm 2024.

Gắn học Bác với công tác chuyên môn

Gắn học Bác với công tác chuyên môn

Đó là phương châm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các thầy, cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Lúc, xã Nậm Lúc (huyện Bắc Hà) thực hiện trong nhiều năm qua, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Vâng lời Bác dạy, xã Bản Phố xây dựng xã hội học tập

Vâng lời Bác dạy, xã Bản Phố xây dựng xã hội học tập

Cuối năm 1962, được tin tỉnh Lào Cai có phong trào xóa nạn mù chữ bằng tiếng Mông, trong đó xã Bản Phố (huyện Bắc Hà) là xã điển hình của tỉnh, Bác Hồ đã viết một bài báo khen ngợi. Bài báo có tựa đề: “Một thắng lợi mới” đăng trên báo Nhân Dân số 3149, ngày 18/11/1962 khen ngợi phong trào học tiếng Mông của xã Bản Phố. Cũng vào năm đó, với những thành tích xuất sắc trong phong trào xóa nạn mù chữ bằng tiếng Mông, xã Bản Phố vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh dâng hương, báo công với Bác tại Nhà lưu niệm Bác Hồ

Đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh dâng hương, báo công với Bác tại Nhà lưu niệm Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, tham quan Di tích quốc gia Công viên Hồ Chí Minh tại thành phố Lào Cai.

Lào Cai thi đua làm theo lời Bác dặn

Lào Cai thi đua làm theo lời Bác dặn

Trong suốt 24 năm giữ cương vị Chủ tịch nước, Bác Hồ đã dành sự quan tâm đặc biệt với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai. Người đã nhiều lần gửi thư khen, động viên, tặng thưởng nhiều Huy hiệu, Huân chương Kháng chiến, Huân chương Lao động, bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Sự khích lệ, động viên của Bác mãi là động lực mạnh mẽ để các tập thể, cơ quan, đơn vị, các địa phương và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua.

Bộ đội Trường Sơn lập công trên các mặt trận

Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn: Bộ đội Trường Sơn lập công trên các mặt trận

Những năm tháng đất nước bị đế quốc xâm lăng, không quản ngại hy sinh, khó khăn, gian khổ, hàng nghìn thanh niên Lào Cai không kể nam, nữ đã tình nguyện ra trận chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần đánh đuổi giặc Mỹ, mang lại hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Nay trở về cuộc sống đời thường, phát huy tinh thần, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, những chiến sĩ Bộ đội Trường Sơn năm xưa lại hăng hái, tích cực tham gia đóng góp trên nhiều lĩnh vực, đời sống xã hội.

Chuyện về đảng viên dân tộc Dao được gặp Bác Hồ

Chuyện về đảng viên dân tộc Dao được gặp Bác Hồ

Năm nay 85 tuổi nhưng ông Hoàng Tiến Xiêm, dân tộc Dao, thôn Tân Trúc, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn vẫn nhớ từng lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với mình và các đại biểu người dân tộc thiểu số khi ông vinh dự được về Hà Nội gặp Bác năm 1963. Những lời Bác dặn trở thành “kim chỉ nam” để ông nỗ lực học tập, phấn đấu, cống hiến cho quê hương.

Vẹn nguyên ký ức

Vẹn nguyên ký ức


Đã gần 50 năm trôi qua, mặc dù tuổi cao và không còn minh mẫn nhưng ký ức về cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất hai miền đất nước, ký ức ngày độc lập vẫn hằn sâu trong tâm trí của các cựu chiến binh khi được sống trong thời khắc lịch sử.

Những công trình ấm tình đoàn kết

Những công trình ấm tình đoàn kết

Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người dân có cuộc sống tốt hơn, hàng trăm công trình, phần việc đã được mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện, chào mừng các xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

fb yt zl tw