Từ khóa: "Văn hóa Việt Nam"

12 kết quả

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Tạo nguồn lực và động lực đổi mới cho văn hóa

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Tạo nguồn lực và động lực đổi mới cho văn hóa

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và Hội thảo Văn hóa 2022 do Quốc hội tổ chức đã cho thấy sự quan tâm thực sự của cả hệ thống chính trị với sự nghiệp phát triển văn hóa. Với việc nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn cùng sự vào cuộc quyết liệt và hiệu quả của các cấp ngành, địa phương, chúng ta đã chứng kiến những hiệu quả thực sự đối với văn hóa.

Chăm lo phát triển văn hóa - cảm nhận sau nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Chăm lo phát triển văn hóa - cảm nhận sau nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII

Văn hóa vốn luôn luôn là một dòng chảy liên tục, không ngừng, nối tiếp và tiếp biến nhau trong thời gian và không gian. Vận động và phát triển văn hóa Việt Nam trong hai năm rưỡi qua (1/2021 - 6/2023) chỉ là một thời gian rất ngắn trong dòng chảy đó, vì vậy có lẽ là chỉ những nhìn nhận ban đầu mà chưa thể đánh giá, tổng kết. Mặt khác, đó lại là một công việc của nhiều người, nhiều cơ quan… yêu văn hóa, thực hiện chức năng quản lý hoặc thường xuyên gắn bó và trải nghiệm văn hóa từ nhiều năm nay.

fb yt zl tw