Từ khóa: "Phổ cập"

2 kết quả

Chăm lo, bảo vệ trẻ em - cần thêm nhiều sự trợ giúp

Chăm lo, bảo vệ trẻ em - cần thêm nhiều sự trợ giúp

Bên cạnh việc bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách nhà nước, phân bổ nguồn lực hợp lý trong thực hiện chính sách chăm lo cho trẻ em thì cần đổi mới cơ chế xã hội hóa, huy động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, xã hội tham gia thực hiện các giải pháp chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

fb yt zl tw