Từ khóa: "Người dân tộc thiểu số"

8 kết quả

Mường Khương chú trọng tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Mường Khương chú trọng tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Mường Khương rất chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, huy động người dân tham gia thực hiện các tiêu chí, nhờ đó, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đào tạo cán bộ, công chức cấp xã nhìn từ thực tiễn tỉnh Lào Cai

Đào tạo cán bộ, công chức cấp xã nhìn từ thực tiễn tỉnh Lào Cai

Nhận thức được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, những năm qua, tỉnh Lào Cai tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã bảo đảm về số lượng, chuẩn hóa về chất lượng, có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quá trình đó đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu cho tỉnh Lào Cai nói riêng, các tỉnh miền núi nói chung.

Khởi sắc giáo dục vùng cao

Khởi sắc giáo dục vùng cao

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, trong đó Người chỉ rõ mục đích của thi đua ái quốc là “diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”. Làm theo lời Bác, hơn 70 năm qua, đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai ra sức học tập, nâng cao kiến thức.

fb yt zl tw