Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 07/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong năm 2024, tỉnh Lào Cai sẽ triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu 68,8% lao động qua đào tạo, 67% cán bộ, công chức, viên chức các cấp có trình độ đại học trở lên; 55% học sinh các trường phổ thông thông thạo 1 ngoại ngữ…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đổi mới, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đưa công tác phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo triển khai đồng bộ, nhằm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu sử dụng hằng năm và giai đoạn. Cân đối, bố trí đảm bảo các nguồn lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

ptnnl-2024-9711.png

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực về nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, dạy học, kiểm tra, đánh giá,... theo hướng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh phân cấp, thực hiện quyền tự chủ các cơ sở đào tạo, đơn vị sử dụng lao động. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa quản lý ngành, địa phương và các cơ sở đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Triển khai hiệu quả các chính sách đãi ngộ, thu hút nhân lực của trung ương, của tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và đồng thuận, tích cực tham gia xây dựng, phát triển nguồn nhân lực tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chủ động khảo sát, đánh giá đúng thực trạng nhân lực, đồng thời dự báo nhu cầu đào tạo gắn với sử dụng nguồn nhân lực của tỉnh trong các lĩnh vực ngành và ở các địa phương. Từ đó đề xuất nhu cầu đào, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành, địa phương phù hợp với thực tiễn, tránh lãng phí nguồn nhân lực sau đào tạo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực.

Tập trung phát triển nhân lực trong các lĩnh vực, ngành kinh tế

Rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý theo phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng, ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021,Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh. Thực hiện đồng bộ dữ liệu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước với Bộ Nội vụ.

Bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Tập trung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ; bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, năng lực ngoại ngữ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Triển khai thực hiện Chiến lược thu hút nhân tài theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện chính sách tiền lương mới theo quy định của Chính phủ.

Nâng cao chất lượng đào tạo cử tuyển để tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức đối với người dân tộc thiểu số để bổ sung, nâng cao tỷ lệ này trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục chuyên ngành cần thu hút, hỗ trợ đào tạo của tỉnh đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tiếp tục rà soát nhu cầu đào tạo trình độ sau đại học của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp; phối hợp với các cơ sở đào tạo có uy tín của trung ương để mở các lớp đào tạo sau đại học tại tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nâng cao chất lượng giáo dục các cấp tạo nền tảng chất lượng nguồn nhân lực

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại hệ thống trường, lớp cụ thể đến từng lớp, từng thôn, bản để thực hiện giảm số lượng trường, xóa, gộp điểm trường, giảm lớp, giảm học sinh ở điểm trường lẻ, tăng số học sinh ở trường chính, tăng số học sinh/lớp để tập trung đầu tư. Tham mưu triển khai xây dựng hiệu quả trường trọng điểm chất lượng giáo dục, giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 để đổi mới, đột phá, xây dựng trường học kiểu mẫu, nâng cao chất lượng giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập. Tiếp tục đẩy mạnh, huy động sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, Nhân dân trong việc tham gia xã hội hoá giáo dục.

Rà soát, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên theo hướng cân đối về số lượng, hợp lý về cơ cấu và dựa trên chất lượng, hiệu quả công việc, phát triển đội ngũ viên chức theo Đề án số 06 của Tỉnh ủy. Chú trọng công tác bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy.

Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; kiểm định giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Khuyến khích các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp chủ động hội nhập quốc tế, liên kết đào tạo; thu hút, tiếp nhận người nước ngoài, chuyên gia, giảng viên giỏi đến giảng dạy tại các cơ sở giáo dục,… Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kế hoạch chuyển đổi số ngành giáo dục; xây dựng, hoàn thiện và triển khai đồng bộ Nền tảng quản lý thông tin tổng thể ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai.

Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú giai đoạn 2020 - 2025 và đến năm 2030. Đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với học sinh dân tộc thiểu số; đảm bảo chất lượng dạy tiếng Việt và tiếng dân tộc, làm tốt công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS. Tăng cường kỷ cương, nền nếp trong quản lý thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc, đặc biệt là thực hiện chế độ, chính sách cho các bộ quản lý, giáo viên, học sinh.

Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, nhất là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 4 tuổi; duy trì 100% số xã, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Tỷ lệ phổ cập giáo dục THCS phấn đấu và duy trì đạt mức độ 2 ở các huyện, thị xã, thành phố. Xóa mù chữ mức độ 1, mức độ 2 khoảng 6.000 người trong độ tuổi từ 15 - 60; nâng tỷ lệ người biết chữ lên 96%; đào tạo nghề cho người lao động, trong đó người biết chữ trong độ tuổi từ 15 - 35 đạt tỷ lệ 32%.

Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực cho thị trường lao động

Tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp - Giới thiệu việc làm cấp tỉnh lần thứ 2 năm 2024, thu hút khoảng 1.200 học sinh, sinh viên, người lao động tham gia tư vấn định hướng nghề nghiệp, kết nối tìm việc làm; 18 hội nghị đối thoại về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, định hướng phân luồng cho học sinh THCS, THPT tại 18 điểm trường trên địa bàn tỉnh; 70 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các huyện, thị xã, thành phố kết nối việc làm cho người dân. Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho khoảng 70 cán bộ, nhà giáo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các ngành/nghề trọng điểm, có nhu cầu đào tạo cao, phù hợp với xu hướng phát triển cho Trường Cao đẳng Lào Cai và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Rà soát, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên làm công tác giáo dục nghề nghiệp bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, chú trọng đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; bồi dưỡng nhà giáo giảng dạy các ngành nghề trọng điểm, đào tạo về ngoại ngữ, kỹ năng nghề quốc gia… đảm bảo từng bước đạt chuẩn nhà giáo cho trường Cao đẳng Lào Cai đạt trường chất lượng cao.

Phát triển và triển khai đào tạo một số chương trình chất lượng cao. Duy trì liên kết đào tạo với các trường trung cấp, cao đẳng ngoài tỉnh tổ chức đào tạo cho những ngành nghề tỉnh chưa có hoặc còn thiếu so với nhu cầu nhân lực mà các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được.

Tư vấn định hướng nghề nghiệp, kết nối tìm việc làm tại các huyện, thị xã, thành phố.

Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực cho hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm nhằm cung cấp dữ liệu chính xác về thông tin thị trường lao động. Đẩy mạnh hoạt động các phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các huyện, thị xã, thành phố cung ứng nhân lực cho thị trường; hỗ trợ, điều phối và quản lý thị trường lao động trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia học nghề, tiếp cận thông tin về thị trường lao động, việc làm và doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn cung lao động. Khuyến khích thành lập các nhóm zalo Tổ trưởng/trưởng thôn và các thành viên thuộc cụm, tổ dân cư để trao đổi thông tin chính thống về định hướng học nghề gắn với giải quyết việc làm, nhu cầu nhân lực, tuyển lao động của doanh nghiệp đến với người dân.

Đào tạo lực lượng lao động của tỉnh đủ về số lượng, cơ cấu và chất lượng phù hợp với nhu cầu sử dụng, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm. Đặc biệt quan tâm đào tạo nghề, hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động yếu thế (người bị thu hồi đất sản xuất, người khuyết tật, người chấp hành xong án phạt tù,…), thanh niên hoàn thành nghĩa vụ

Tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển nguồn nhân lực

Triển khai, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức tham gia đăng ký dự tuyển các Chương trình học bổng phát triển của chính phủ các nước: Ấn Độ, Nhật Bản, Anh, Australia,.. để dành các suất học bổng đào tạo sau đại học ở nước ngoài dành cho cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục hội đàm với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc để nối lại việc đưa lao động qua biên giới làm việc theo hợp đồng, mở rộng cơ hội việc làm cho người dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác với các tổ chức quốc tế như: GIZ (Đức); Trường Đại học KOPO 4 của Hàn quốc; Hợp tác với Úc thông qua dự án Great trong lĩnh vực du lịch, Đại sứ quán Mỹ thông qua chương trình tiếng Anh thuộc dự án Access; Các trường Đại học, Cao đẳng của tỉnh Vân Nam - Trung Quốc; Hợp tác với Phần Lan thông qua tổ chức Findpartnership,… để phát triển chương trình, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, đào tạo sinh viên để có thể làm việc ở trong nước và nước ngoài.

Đẩy mạnh phối hợp, hợp tác quốc tế về đào tạo nhân lực, đặc biệt là đào tạo ngoại ngữ, chia sẻ tiếp cận khoa học kỹ thuật tiên tiến trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động. Tăng cường triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo các chương trình mục tiêu quốc gia.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách, chương trình, đề án; huy động, bảo đảm nguồn lực đầu tư phát triển nguồn nhân lực

Xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển kinh - tế xã hội kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vào đầu tư tại tỉnh, thu hút lao động của tỉnh Lào Cai vào làm việc gắn với thu nhập ổn định. Đề xuất xây dựng chính sách đặc thù của địa phương “Hỗ trợ đầu tư, phát triển hệ thống kỹ thuật Khu, cụm công nghiệp”.

Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thu hút nhiều lao động, đặc biệt là lao động nông thôn và lao động là người dân tộc thiểu số có việc làm ổn định. Đề xuất xây dựng chính sách đặc thù của địa phương “Hỗ trợ kinh phí ban đầu cho người lao động tỉnh Lào Cai trước khi đi làm việc ngoài tỉnh theo hợp đồng từ 01 tháng trở lên”.

Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao ý thức của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số và thương mại điện tử xuyên biên giới, đặc biệt với những ngành hàng nông sản. Đề xuất với Bộ Công Thương phối hợp với các tập đoàn thương mại điện tử xuyên biên giới trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đào tạo giúp từng bước nâng cao khả năng chuyển đổi số, tập huấn kỹ năng bán hàng trên môi trường số. Tổ chức khóa đào tạo tập huấn ngắn hạn cho doanh nghiệp trong vùng Tây Bắc; tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ xúc tiến thương mại tại thành phố Lào Cai và huyện Bát Xát; tổ chức lớp tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại huyện Bát Xát và huyện Văn Bàn.

Tiếp tục bố trí, cân đối nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương (Dự án, Đề án, Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu,…), địa phương đảm bảo triển khai hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai năm 2024.

laocai.gov.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật

Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật

Chiều 21/2, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì phiên họp nghe báo cáo về Đề án “Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật theo các nghị quyết của Đảng và Hiến pháp năm 2013”.

Chính ủy Quân khu 2 gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai tham gia chống cháy rừng tại Sa Pa

Chính ủy Quân khu 2 gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai tham gia chống cháy rừng tại Sa Pa

Ngày 21/2, Chính ủy Quân khu 2 đã có Thư khen cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai. Bức thư có đoạn: “Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những kết quả, thành tích đáng tự hào của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai và các lực lượng trong công tác chữa cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, thị xã Sa Pa”.

Báo chí cần bám sát hơi thở cuộc sống để kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Báo chí cần bám sát hơi thở cuộc sống để kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Phát biểu tại Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị báo chí cần tập trung tuyên truyền thật tốt việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024; bám sát hơi thở cuộc sống, từ thực tiễn cuộc sống để phản ánh, góp ý, kiến tạo và lan...

Phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia

Phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia

Quản lý, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là cấu thành trọng yếu của 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó, Đảng và Nhà nước xác định lực lượng bộ đội biên phòng làm nòng cốt, chuyên trách; giải pháp ưu tiên hàng đầu, có tính quyết định là xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, dựa vào dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

fb yt zl tw