Từ khóa: "Minh Lương"

6 kết quả

Văn Bàn nỗ lực vì sự phát triển của phụ nữ

Văn Bàn nỗ lực vì sự phát triển của phụ nữ

Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bước đầu đã tạo ra những thay đổi từ tư duy đến hành động của phụ nữ nhiều nơi, trong đó có chị em các địa phương ở Văn Bàn.

fb yt zl tw