Từ khóa: "Bộ Tài chính"

11 kết quả

Nâng cao hoạt động phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong ngành tài chính

Nâng cao hoạt động phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong ngành tài chính

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong những năm qua, ngành tài chính tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

fb yt zl tw