Từ khóa: "Văn học"

5 kết quả

Lợi dụng văn học, nghệ thuật để xuyên tạc, chống phá đất nước

Lợi dụng văn học, nghệ thuật để xuyên tạc, chống phá đất nước

Văn học, nghệ thuật là một trong những nguồn lực to lớn, trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Nhận thấy sức mạnh to lớn đó, thời gian qua, các thế lực thù địch không ngừng dùng mọi thủ đoạn để lợi dụng, biến văn học, nghệ thuật thành công cụ đắc lực nhằm chống phá Đảng, Nhà nước. Thực trạng này đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên cảnh giác, tỉnh táo nhận diện để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Khuyến khích mọi sự tìm tòi, tôn trọng tự do sáng tạo của người nghệ sĩ

Khuyến khích mọi sự tìm tòi, tôn trọng tự do sáng tạo của người nghệ sĩ

Để tạo điều kiện cho văn học, nghệ thuật phát triển, Đảng và Nhà nước luôn luôn khuyến khích mọi sự tìm tòi, tôn trọng tự do sáng tạo của người nghệ sĩ, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (25/7/1948 - 25/7/2023).

Chăm lo phát triển văn hóa - cảm nhận sau nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Chăm lo phát triển văn hóa - cảm nhận sau nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII

Văn hóa vốn luôn luôn là một dòng chảy liên tục, không ngừng, nối tiếp và tiếp biến nhau trong thời gian và không gian. Vận động và phát triển văn hóa Việt Nam trong hai năm rưỡi qua (1/2021 - 6/2023) chỉ là một thời gian rất ngắn trong dòng chảy đó, vì vậy có lẽ là chỉ những nhìn nhận ban đầu mà chưa thể đánh giá, tổng kết. Mặt khác, đó lại là một công việc của nhiều người, nhiều cơ quan… yêu văn hóa, thực hiện chức năng quản lý hoặc thường xuyên gắn bó và trải nghiệm văn hóa từ nhiều năm nay.

fb yt zl tw