Từ khóa: "Tổ bảo vệ"

2 kết quả

Trang bị kỹ năng cho tổ bảo vệ rừng cơ sở

Trang bị kỹ năng cho tổ bảo vệ rừng cơ sở

Để nâng cao năng lực, phát huy hiệu quả của các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng tại các xã, thôn, lực lượng kiểm lâm và các ngành chức năng chú trọng mở các lớp tập huấn về kiến thức, kỹ năng trong công tác bảo vệ rừng.

fb yt zl tw