Chia tách Sở Giao thông vận tải - Xây dựng:

Sớm ổn định tổ chức, bộ máy

Tại kỳ họp 16, HĐND tỉnh khóa XVI đã thông qua Nghị quyết thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở chia tách chức năng quản lý nhà nước về xây dựng từ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng và Nghị quyết kiện toàn Sở Giao thông vận tải - Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải. Ngay sau khi nghị quyết được thông qua, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đã tích cực thực hiện các bước chuẩn bị về tổ chức, bộ máy, cơ sở vật chất để các đơn vị chuyên môn ổn định hoạt động từ 1/1/2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vì sao phải chia tách?

Năm 2018, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng. Theo lãnh đạo Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, qua hơn 5 năm hợp nhất đã đem lại hiệu quả nhất định, góp phần tinh gọn bộ máy, giảm 1 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tiết kiệm được biên chế, tinh gọn tổ chức bên trong, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động phù hợp; tiết kiệm được chi thường xuyên, rút ngắn thời gian trong công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành giao thông vận tải - xây dựng.

2-6288.jpg

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, mô hình hợp nhất Sở Giao thông vận tải - Xây dựng cũng có những hạn chế. Mô hình hoạt động của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai là duy nhất trên cả nước và chưa có tiền lệ. Sau 5 năm hoạt động vẫn chưa được Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ. Các nghị định, thông tư mang tính chất chuyên ngành cũng không quy định trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nên rất dễ sai sót trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đặt dưới sự chỉ đạo điều hành của 2 bộ (Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng); có 2 hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành và phần báo cáo phải báo cáo chung cả 2 nhiệm vụ của 2 bộ; có những văn bản cần quy định và hướng dẫn chung của ngành thì phải chờ sau khi 2 bộ ban hành văn bản mới được hướng dẫn thực hiện, do đó làm chậm tiến độ thời gian thực hiện.

Số lượng lãnh đạo, quản lý cấp sở giảm và trên thực tế chức năng, nhiệm vụ thì khối lượng công việc chuyên môn của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng lớn, áp lực về tiến độ ngày càng cao, gây khó khăn trong việc điều hành, tổ chức thực hiện và dẫn đến một số công việc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chậm, việc bố trí đi kiểm tra cơ sở, đi thực địa, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác chuyên môn của các phòng, ban, đơn vị cũng phần nào hạn chế.

3-1568.jpg

Ngoài ra, chức năng, nhiệm vụ của 2 sở chỉ tương đồng ở một số lĩnh vực. Một số vị trí việc làm phải sắp xếp người có chuyên môn chưa phù hợp đảm nhiệm do cắt giảm phòng, ban nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công tác tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở đánh giá tổng kết sau hơn 5 năm thực hiện mô hình thí điểm và Kết luận số 684 ngày 23/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kết thúc mô hình thí điểm hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải - Xây dựng thì cần thiết tổ chức lại Sở Giao thông vận tải - Xây dựng để thành lập Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng.

Đảm bảo ổn định tổ chức, bộ máy

Theo nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, 2 sở sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2024.

Theo đó, Sở Xây dựng sẽ có 6 phòng, 1 chi cục, 3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở và 1 đơn vị sự nghiệp công lập ủy quyền cho sở quản lý, trong đó có một số điều chỉnh đáng chú ý là Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật được thành lập trên cơ sở giữ nguyên từ Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chuyển sang (được bổ sung nhiệm vụ quản lý chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật từ Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng). Phòng Quản lý xây dựng được thành lập trên cơ sở giữ nguyên từ Phòng Quản lý xây dựng của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chuyển sang; tiếp nhận thêm nhiệm vụ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng từ Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chuyển sang. Giải thể Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng và chuyển chức năng, nhiệm vụ của phòng sang 2 phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng (Phòng Quản lý xây dựng; Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật) và Chi cục Giám định xây dựng (tinh giản bộ máy bên trong, giảm đầu mối phòng chuyên môn đảm bảo thực hiện theo Nghị quyết 18-NQ/TW).

4-3574.jpg

Đối với Sở Giao thông vận tải có 5 phòng, 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, 1 đơn vị sự nghiệp công lập ủy quyền cho sở quản lý và 2 đơn vị trực thuộc phòng, giảm 1 phòng so với trước khi sáp nhập. Trong đó, có một số điều chỉnh như Phòng Kế hoạch và Quản lý chất lượng được thành lập trên cơ sở của Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng. Khi đổi tên phòng được bổ sung các nhiệm vụ: Thẩm định dự án và thiết kế các công trình giao thông chuyển từ Phòng Quản lý Giao thông của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; quản lý chất lượng công trình giao thông do Chi cục Giám định xây dựng của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đang thực hiện chuyển sang; chuyển nhiệm vụ kế toán về cho Văn phòng sở thực hiện. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng được thành lập trên cơ sở của Phòng Quản lý giao thông, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chuyển sang và chuyển nhiệm vụ thẩm định dự án, thiết kế các công trình giao thông của phòng sang Phòng Kế hoạch và Quản lý chất lượng.

5-1433.jpg

Theo lãnh đạo Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, việc thành lập 2 sở không làm tăng biên chế; cơ cấu tổ chức, bộ máy bên trong phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc được sắp xếp phù hợp theo hướng chuyên sâu theo từng lĩnh vực, giảm tải khối lượng công việc, biên chế được bố trí hợp lý và phù hợp với năng lực chuyên môn, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả tham mưu theo lĩnh vực ngành.

Để ổn định tổ chức, bộ máy, tâm lý làm việc cho cán bộ, trong đề án chia tách, chúng tôi ưu tiên giữ nguyên cán bộ, công chức ở bộ phận chuyên môn nào thì vẫn phụ trách nhiệm vụ chuyên môn đó.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng

Về trụ sở, khi chia tách thành 2 sở, UBND tỉnh sẽ bố trí 2 sở tiếp tục sử dụng nguyên trạng trụ sở làm việc của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng (tại trụ sở khối 7). Về trang - thiết bị làm việc, chuyển nguyên trạng toàn bộ tài sản hiện có của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng trước khi chia tách cho 2 sở mới.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng cho biết: Sau 5 năm sáp nhập, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cùng nhau gắn bó, làm việc “chung một mái nhà” nên khi chia tách cũng có chút tâm tư, xao động. Để ổn định tổ chức, bộ máy, tâm lý làm việc cho cán bộ, trong đề án chia tách, chúng tôi ưu tiên giữ nguyên cán bộ, công chức ở bộ phận chuyên môn nào thì vẫn phụ trách nhiệm vụ chuyên môn đó, những bộ phận nào thuộc nhiệm vụ chuyên môn thuộc ngành xây dựng thì chia tách về Sở Xây dựng, cán bộ thuộc nhiệm vụ chuyên môn ngành giao thông - vận tải thì chia tách về Sở Giao thông vận tải.

“Các nhiệm vụ chuyên ngành, thủ tục hành chính do các phòng, ban chuyên môn thuộc lĩnh vực nào sẽ vẫn thuộc các bộ phận đó tham mưu, giải quyết, không để gián đoạn hoặc phiền hà đến người dân và doanh nghiệp” - ông Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Hơn 4,8 tỷ đồng thực hiện Dự án cải thiện sinh kế cộng đồng thông qua tăng thu nhập từ lâm sản ngoài gỗ tại huyện Bảo Thắng

Hơn 4,8 tỷ đồng thực hiện Dự án cải thiện sinh kế cộng đồng thông qua tăng thu nhập từ lâm sản ngoài gỗ tại huyện Bảo Thắng

Huyện Bảo Thắng là 1 trong 2 địa điểm được lựa chọn để thực hiện Dự án “Cải thiện sinh kế cộng đồng thông qua tăng thu nhập từ lâm sản ngoài gỗ; nhân rộng mô hình doanh nghiệp dựa trên cộng đồng ở Châu Á” do Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á (AFoCO) tài trợ.

Lãnh đạo sở, ngành, địa phương dành ngày thứ Bảy xuống cơ sở nắm tình hình để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc

Lãnh đạo sở, ngành, địa phương dành ngày thứ Bảy xuống cơ sở nắm tình hình để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc

Chiều 22/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn nhằm thúc đẩy giải ngân.

[Infographic] 6 điểm đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bến xe khách cần lưu ý từ ngày 1/6/2024

[Infographic] 6 điểm đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bến xe khách cần lưu ý từ ngày 1/6/2024

Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các bến xe khách yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai Nghị định 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe và dịch vụ sát hạch lái xe (có hiệu lực từ ngày 1/6/2024), trong đó có một số điểm đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bến xe khách cần lưu ý.

Khơi thông dòng chảy chính sách pháp luật

Khơi thông dòng chảy chính sách pháp luật

Theo Báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam năm 2023 vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố mới đây, hoạt động cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp đang được thúc đẩy mạnh mẽ.

Tiêu hủy 555 thiết bị đốt tinh dầu, lọ tinh dầu và phụ kiện đi kèm

Tiêu hủy 555 thiết bị đốt tinh dầu, lọ tinh dầu và phụ kiện đi kèm

Sáng 21/5, tại Xí nghiệp Xử lý rác thải thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an thành phố Lào Cai) tiến hành tiêu hủy lô hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm 555 sản phẩm thiết bị đốt tinh dầu (để hút dạng thuốc lá), tinh dầu hương vị hoa quả và phụ kiện.

Dành được 680.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới từ ngày 1/7 tới

Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV: Dành được 680.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới từ ngày 1/7 tới

Ngày 20/5, trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã nghe Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024 do Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày.

Gỡ rào cản tiếp cận vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Gỡ rào cản tiếp cận vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn là trở ngại mà hầu hết thanh niên khởi nghiệp gặp phải. Mặc dù nguồn vốn vay ưu đãi được ủy thác qua tổ chức đoàn, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế nhưng để tiếp cận được nguồn vốn này không dễ, hoặc nếu được tiếp cận thì số tiền vay cũng hạn hẹp...

Đón vụ xuất khẩu quả vải

Cửa khẩu Kim Thành: Đón vụ xuất khẩu quả vải

Chỉ còn ít ngày nữa là bước vào chính vụ xuất khẩu quả vải sang thị trường Trung Quốc. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và các lực lượng làm việc tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Cửa khẩu Kim Thành) đã triển khai các phương án để xuất khẩu quả vải được thuận lợi, nhanh chóng.

Bảo Yên xây dựng huyện nông thôn mới

Bảo Yên xây dựng huyện nông thôn mới

Những năm qua, huyện Bảo Yên đã huy động nhiều nguồn lực, chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch cụ thể của năm, cân đối các điều kiện để thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đồng thời nâng cao các tiêu chí đã đạt, phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025.

fb yt zl tw