Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 12/8/2022, 10:01 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Tổ chức thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

LCĐT - Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, ngày 10/11/2021, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và ban hành “Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hướng dẫn này thay thế cho “Hướng dẫn đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng” ban hành kèm theo Văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng.

Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải – Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức phổ biến cho các cơ quan, tổ chức, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn triển khai thực hiện văn bản số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện hướng dẫn nêu trên, nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết