Từ khóa: "Xây dựng gia đình"

4 kết quả

Khẳng định giá trị của hạnh phúc

Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3): Khẳng định giá trị của hạnh phúc

Tháng 6/2012, Liên hợp quốc tuyên bố chọn ngày 20/3 hằng năm là ngày Quốc tế Hạnh phúc. 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết ủng hộ ngày này bằng những nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, đem lại hạnh phúc cho người dân.

Ngày quốc tế hạnh phúc (20/3): Hạnh phúc cho mọi người

Ngày quốc tế hạnh phúc (20/3): Hạnh phúc cho mọi người

Hạnh phúc là cảm giác của mỗi người, hài lòng với mọi thứ xung quanh. Mưu cầu hạnh phúc là quyền cơ bản của con người, nhưng hạnh phúc của mỗi người phụ thuộc vào môi trường xung quanh, và mỗi cá nhân đóng góp cho hạnh phúc chung của nhân loại cũng là đem lại hạnh phúc cho chính bản thân mình.

fb yt zl tw