Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương

Sáng 25/12 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì phiên họp thứ 8 hội nghị Quân ủy Trung ương nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội 2023, xác định phương hướng nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cùng dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, các Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, các Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân uỷ Trung ương lần thứ 8.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân uỷ Trung ương lần thứ 8.

Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm 2022

Tại hội nghị, với tinh thần thẳng thắn, đề cao trách nhiệm, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QSQP) và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023, thống nhất khẳng định: Năm 2023, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm 2022, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Theo đó, QUTƯ, Bộ Quốc phòng đã chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; kịp thời chỉ đạo nghiên cứu, điều chỉnh nội dung huấn luyện, đào tạo, phương án tác chiến, công tác bảo đảm gắn với xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần trong Quân đội. Đề xuất triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án, dự án, luật, văn bản quy phạm pháp luật về QSQP; tham mưu hoàn thành có chất lượng tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, ban hành Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị khóa XII về chiến lược QSQP.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Quân đội luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” và khu vực phòng thủ vững chắc; thực hiện nhiệm vụ kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Triển khai tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, bảo đảm an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “Ba đột phá” và nhiệm vụ, giải pháp “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”, trọng tâm là: Hoàn thành Đề án danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trong QĐND Việt Nam; giải thể, sáp nhập, điều chuyển, thành lập mới một số cơ quan, đơn vị theo kế hoạch; tuyển quân, tuyển sinh chặt chẽ, đúng luật; chất lượng huấn luyện, đào tạo, hội thi, hội thao được nâng lên; chỉ đạo, tổ chức, điều hành các cuộc diễn tập trên các hướng chiến lược với quy mô lớn, nhiều nội dung, phương pháp mới, qua đó nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng bảo đảm, hiệp đồng tác chiến của các lực lượng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật có chuyển biến; cải cách hành chính quân sự, xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số đạt kết quả tích cực.

Cùng với đó, QUTƯ lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án về công nghiệp quốc phòng. Công tác kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế quốc phòng, cơ yếu, khoa học quân sự được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng pháp luật. Công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế kiểm toán được coi trọng. Thực hiện hiệu quả đề án “Phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong Quân đội”. Triển khai nghiêm túc Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Hoạt động đối ngoại quốc phòng cùng với đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân tiếp tục nâng cao vị thế uy tín của đất nước và Quân đội

Có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân học tập tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết của QUTƯ về Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đề cao trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được giữ vững và tăng cường; công tác phát triển đảng đã gắn với công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, sàng lọc đội ngũ đảng viên. Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng gắn với các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thi đua khen thưởng đáp ứng được yêu cầu xây dựng Quân đội về chính trị trong tình hình mới. Triển khai chặt chẽ, đồng bộ Đề án, Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Quyết liệt lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng năm 2024

Trên cơ sở phân tích sâu sắc tình hình khu vực, thế giới, trong nước, QUTƯ xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QSQP. Trong đó, tiếp tục chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án về QSQP, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và của Chính phủ về nhiệm vụ năm 2024; xây dựng các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ, chất lượng

Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng theo các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng và địa bàn trọng điểm. Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác QSQP; xây dựng khu vực phòng thủ, gắn kết với phòng thủ quân khu và thế chiến lược của cả nước. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện “Ba đột phá” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và chủ đề năm 2024 “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”. Chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển quân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; tăng cường huấn luyện sử dụng vũ khí, trang bị mới gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng. Chỉ đạo tổ chức các cuộc diễn tập, luyện tập, hội thi hội thao đảm bảo an toàn, hiệu quả, sát thực tế. Tiếp tục thực hiện các đề án, dự án về giáo dục và đào tạo; chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh quân sự. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” gắn với xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, Triển khai Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện cùng các đại biểu dự hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện cùng các đại biểu dự hội nghị.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, dự án, quy hoạch về hậu cần kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm tốt, đồng bộ trang bị kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực quân sự; triển khai các chương trình, đề án, dự án trọng điểm và công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế quốc phòng; ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ, chương trình trọng điểm. Sắp xếp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp quân đội. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, phòng, chống tội phạm các cấp trong Quân đội đến năm 2030, định hướng 2045; Đề án Phòng, chống tiêu cực, tham nhũng lãng phí trong Quân đội. Thực hiện có hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị và chủ trương, giải pháp của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Chủ động, linh hoạt, xử lý tốt quan hệ, hợp tác quốc phòng, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, giải quyết hài hòa mối quan hệ với các nước, khu vực trên cơ sở kiên định chính sách quốc phòng “Bốn không” của Việt Nam trong quan hệ quốc tế. Tổ chức thành công Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần thứ 2; tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh

QUTƯ xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, đường lối, quan điểm, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là các nghị quyết, kết luận về nhiệm vụ QSQP, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Triển khai chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội QPTD; tổ chức tốt Đại hội thi đua quyết thắng các cấp giai đoạn 2019 -2024 và Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ XI. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết của QUTƯ về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội và phòng chống hiệu quả các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; triển khai thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán. Quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ; xây dựng, triển khai Đề án “Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với QĐND Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; hoàn thành Tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam. Đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp quản lý, chỉ huy, điều hành bảo đảm khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư QUTƯ về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác chính trị, tư tưởng, văn hoác, văn nghệ, báo chí tuyên truyền.

vov.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

 Phát huy vai trò tuyên vận trong phát triển kinh tế

Phát huy vai trò tuyên vận trong phát triển kinh tế

Huyện Bảo Thắng được Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 với 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ được củng cố, tạo nền tảng vững chắc cho thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Để có được kết quả này, một phần do Bảo Thắng phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động trong phát triển kinh tế - xã hội.

Vui, khỏe cùng quân nhân

Vui, khỏe cùng quân nhân

Cuối năm 2023, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình hướng dẫn, phổ biến các vũ điệu tập thể mới trong toàn quân, bao gồm: “Niềm tin”, “Quân dân”, “Hành quân”, “Lính trẻ” và “Hòa bình”, thời lượng khoảng 5 phút/vũ điệu.

Học Bác từ việc “ngăn nắp - trật tự”

Học Bác từ việc “ngăn nắp - trật tự”

Đại úy Nguyễn Văn Đàn tâm sự, trong công việc là một nhân viên thủ kho quân khí, anh luôn khắc ghi lời dặn của Bác Hồ được trích trong bài nói tại Hội nghị cán bộ chuẩn bị Chiến dịch Tây Bắc ngày 9/9/1952: “Vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội, vì vậy, phải quý trọng nó, phải tiết kiệm ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý”.

Đảng ủy thị trấn Phố Lu: Điểm sáng của các mô hình học Bác

Đảng ủy thị trấn Phố Lu: Điểm sáng của các mô hình học Bác

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng ủy thị trấn Phố Lu (Bảo Thắng) đặc biệt quan tâm đến việc tuyên dương, khích lệ, nhân rộng điển hình tiên tiến, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của các phong trào thi đua yêu nước.

Việt Nam luôn coi trọng, thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa hợp tác với WB

Việt Nam luôn coi trọng, thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa hợp tác với WB

Chiều 27/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Manuela V. Ferro, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) đang thăm, làm việc tại Việt Nam và bà Mariam J. Sherman - người vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Quốc gia mới của Ngân hàng Thế giới tại khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia từ ngày 1/5/2024 với trụ sở chính tại Hà Nội.

Bước tiến dài của Việt Nam trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (27/5/2014-2024) Bước tiến dài của Việt Nam trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Trải qua quá trình 10 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam, tiền thân là Trung tâm GGHB Việt Nam, đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng, hoàn thành xuất sắc vai trò, nhiệm vụ của mình, đóng góp vào việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước nói chung, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng nói riêng.

Hoàn thành đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hoàn thành đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thực hiện kế hoạch của Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh về “Tổ chức đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029”, đến nay, 152 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở đã tổ chức thành công đại hội đúng tiến độ đề ra.

fb yt zl tw