Từ khóa: "Quần chúng"

8 kết quả

Khởi động Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên

Khởi động Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên

Lần thứ 10 triển khai, Liên hoan có chủ đề "80 năm vang mãi bản hùng ca", với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước và truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam; khai thác, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc; thể hiện khát vọng cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vinh danh gương người tốt, việc tốt, tình đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế, hình tượng người chiến sĩ.

Cẩm nang vô giá của công cuộc xây dựng Đảng về đạo đức

Kỷ niệm 65 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958 -12/2023): Cẩm nang vô giá của công cuộc xây dựng Đảng về đạo đức

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng và là lãnh tụ đặc biệt coi trọng xây dựng Đảng về đạo đức. Khi định nghĩa “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, Người đã đặt đạo đức lên hàng đầu và coi đạo đức là đặc trưng bản chất của Đảng.

fb yt zl tw