Từ khóa: "Nguồn nhân lực"

3 kết quả

Đào tạo đội ngũ nhân lực du lịch Việt Nam đáp ứng chuẩn quốc tế

Đào tạo đội ngũ nhân lực du lịch Việt Nam đáp ứng chuẩn quốc tế

Để nâng cao khả năng phục vụ du khách và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam, việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chuẩn quốc tế đáp ứng những đòi hỏi mới của sự phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay đóng vai trò quyết định. Tuy nhiên, vấn đề chuyên nghiệp hóa trình độ, kỹ năng đội ngũ nhân lực du lịch Việt Nam đang gặp nhiều thách thức, đòi hỏi những giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai năm 2024

Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 07/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong năm 2024, tỉnh Lào Cai sẽ triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu 68,8% lao động qua đào tạo, 67% cán bộ, công chức, viên chức các cấp có trình độ đại học trở lên; 55% học sinh các trường phổ thông thông thạo 1 ngoại ngữ…

fb yt zl tw