Từ khóa: "Hòa giải viên"

5 kết quả

Hòa giải ở cơ sở - xây dựng tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư

Hòa giải ở cơ sở - xây dựng tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư

Sau 10 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Bát Xát đã tác động tích cực đến đời sống xã hội; hoạt động đi vào nề nếp, thống nhất và hiệu quả, qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở; góp phần vào việc xây dựng tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giảm thiểu khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Thành phố Lào Cai: Xây dựng đội ngũ hòa giải cơ sở vững mạnh

Thành phố Lào Cai: Xây dựng đội ngũ hòa giải cơ sở vững mạnh

Những năm qua, công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn thành phố Lào Cai luôn được chú trọng. Nhờ đó những mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân kịp thời được giải quyết, góp phần giảm thiểu các vụ khiếu nại vượt cấp, kéo dài, giúp tình hình an ninh trật tự địa phương được ổn định.

fb yt zl tw