Từ khóa: "Hộ cận nghèo"

8 kết quả

Phấn đấu giải ngân 100% vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023

Phấn đấu giải ngân 100% vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong năm 2023 và số vốn năm 2022 được kéo dài thời hạn giải ngân sang năm 2023, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm...

Triển khai hỗ trợ việc làm bền vững trong chương trình giảm nghèo còn chậm

Triển khai hỗ trợ việc làm bền vững trong chương trình giảm nghèo còn chậm

Sau một năm triển khai, việc ban hành các văn bản hướng dẫn cũng như phân bổ vốn cho thực hiện Tiểu dự án 3 về hỗ trợ việc làm bền vững của Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững còn chậm. Từ đó, dẫn đến khó khăn trong thực hiện các hoạt động có liên quan, nhất là đối với các địa phương.

fb yt zl tw