Đề xuất hỗ trợ tiền đóng khi tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện

Theo dự thảo Nghị định về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện, người lao động tham gia chính sách này được đề xuất hỗ trợ tiền đóng trên mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động hằng tháng từ Nhà nước. Mức hỗ trợ cao nhất có thể lên tới 30% với người thuộc hộ nghèo theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện hoạt động thế nào?

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến với dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm xã hội tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (gọi tắt là bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện). Thời hạn góp ý cho văn bản này đến hết ngày 22/7/2023.

tang-qua-lao-dong-bi-tai-nan-lao-dong-3661.jpg
Liên đoàn Lao động Hà Nội tặng quà công nhân bị tai nạn lao động.

Một trong những nội dung đáng quan tâm của dự thảo Nghị định là Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Quỹ này thuộc Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Việc đóng, hưởng, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện như Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, được thực hiện theo quy định tại các điều: 84, 90, 91 và 92 của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động và Nghị định này.

Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện thuộc Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động được tính căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng IV do Chính phủ quy định.

Mức hưởng trợ cấp, mức hỗ trợ cho người bị tai nạn lao động được tính trên cơ sở mức suy giảm khả năng lao động và thời gian tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

Việc thực hiện bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi cho người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ, sử dụng Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện tập trung vào 4 nội dung chính.

Một là, Quỹ được sử dụng chi trả các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động quy định về chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

Hai là, chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện thực hiện theo nội dung chi phí quản lý quy định tại Điều 90 Luật Bảo hiểm xã hội.

Ba là, chi đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động hằng tháng.

Bốn là, đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ theo quy định tại Điều 91 và Điều 92 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện hằng tháng bằng 2% mức lương tối thiểu vùng IV do Chính phủ quy định.

Nguồn hình thành Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện từ người lao động tham gia đóng, tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ Quỹ theo quy định tại Điều 92 Luật Bảo hiểm xã hội, hỗ trợ của Nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác.

Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội theo 1 trong 4 phương thức đóng. Đó là: hằng tháng, 3 tháng/6 tháng/12 tháng một lần.

Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện hằng tháng bằng 2% mức lương tối thiểu vùng IV do Chính phủ quy định.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần mà trong thời gian đó, Chính phủ công bố mức lương tối thiểu vùng IV mới mới thì việc đóng bổ sung hoặc hoàn trả số tiền đã đóng được thực hiện như sau:

Nếu mức lương tối thiểu vùng IV mới công bố cao hơn mức đóng cũ, người lao động không phải đóng bổ sung mức chênh lệch số tiền đã đóng.

Nếu mức lương tối thiểu vùng IV mới thấp hơn mức tiền đã đóng, số tiền chênh lệch được tính để giảm cho kỳ đóng tiếp theo, hoặc hoàn trả lại vào cuối kỳ nếu người lao động không tiếp tục tham gia bảo hiểm tai nạn lao động hoặc ngừng tham gia theo các trường hợp quy định.

Đề xuất Nhà nước hỗ trợ tiền đóng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện

Dự thảo Nghị định này cũng đề xuất, người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động hằng tháng.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện thuộc hộ nghèo theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn;

Bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện thuộc hộ cận nghèo theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn; hộ nghèo đa chiều thiếu hụt về tiêu chí bảo hiểm y tế;

Bằng 10% đối với đối tượng người lao động khác.

Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện thuộc đối tượng được hỗ trợ nộp số tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động phần thuộc trách nhiệm đóng của mình cho cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đại lý thu bảo hiểm xã hội được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Định kỳ 6 tháng hoặc 12 tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội tổng hợp số đối tượng được hỗ trợ, số tiền thu của đối tượng và số tiền, ngân sách nhà nước hỗ trợ theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính, gửi cơ quan tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Tính đến cuối năm 2022, theo báo cáo của Cục An toàn Lao động (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp còn kết dư khoảng 60 nghìn tỷ đồng.

Cơ quan tài chính căn cứ quy định về phân cấp quản lý ngân sách của địa phương và bảng tổng hợp đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện, kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ do cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển đến, có trách nhiệm chuyển kinh phí vào Quỹ Bảo hiểm xã hội 6 tháng một lần.

Kinh phí hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện do ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành. Ngân sách trung ương hỗ trợ đối với các địa phương ngân sách khó khăn.

Dự thảo Nghị định cũng đề cập tới các quyền của người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Theo đó, người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được đề xuất hưởng bảo hiểm y tế trong trường hợp nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng.

Đề xuất hỗ trợ tiền đóng khi tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện ảnh 2

Nguồn: Cục An toàn lao động.

Cùng với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động và nghề nghiệp là những trụ cột chính của chính sách an sinh xã hội. Chính sách này nhằm bù đắp một phần hoặc thay thế thu nhập của người lao động khi họ bị giảm, mất thu nhập do mất sức, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong quá trình làm việc.

Tính đến cuối năm 2022, Cục An toàn Lao động (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết, Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp còn kết dư khoảng 60 nghìn tỷ đồng.

Hiện nay, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới chỉ được hưởng 2 chế độ là hưu trí và tử tuất.

Còn với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong 5 chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong năm 2022, cơ quan này đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng và một lần cho gần 8.200 người. Tổng kinh phí chi hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro, chi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp là hơn 1,4 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với năm 2021. Trong 3 tháng đầu năm 2023, con số này đạt 269 triệu đồng.

Theo Báo Nhân Dân null

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ

Chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN), vùng đặc biệt khó khăn luôn là chủ trương, chính sách được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Trong những năm gần đây, nhiều chính sách đã phát huy hiệu quả và làm thay đổi toàn diện đời sống của đồng bào các DTTS ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Thí điểm mô hình giáo dục đại học số

Thí điểm mô hình giáo dục đại học số

Cuối tuần qua diễn ra phiên họp của Tiểu ban Giáo dục đại học Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực về "Góp ý dự thảo đề án triển khai thí điểm mô hình giáo dục đại học số". Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng, mấu chốt đề án giáo dục đại học số là chất lượng học liệu và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên...

Người trẻ vật lộn với hội chứng "overthinking"

Người trẻ vật lộn với hội chứng "overthinking"

Suy nghĩ nhiều về một sai lầm trong quá khứ hay lo lắng thái quá về những chuyện ở thì tương lai, là biểu hiện của một "căn bệnh trầm kha" ở giới trẻ hiện nay. Hiểu đơn giản nó là hội chứng "overthinking" - dành quá nhiều thời gian để nghĩ hoặc phân tích điều gì đó theo cách có hại hơn là có ích.

Gốc của sự minh bạch

Gốc của sự minh bạch

Tuần qua, trên khắp các diễn đàn, nhiều người đã thể hiện sự bức xúc trước các khoản phụ thu đầu năm học, rồi học thêm, ngoại khóa.

Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10): Phát triển xã hội học tập trong kỷ nguyên số

Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10): Phát triển xã hội học tập trong kỷ nguyên số

Kỷ nguyên của công nghệ, với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đã tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục. Điều đó vừa tạo ra thách thức song cũng là cơ hội để giáo dục phát triển mạnh mẽ, không ngừng lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng xã hội học tập, gìn giữ một nét đẹp văn hóa đặc biệt của dân tộc Việt Nam.

Đa dạng các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Đa dạng các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030, các đơn vị y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện đã và đang triển khai nhiều hoạt động truyền thông, khám sức khỏe định kỳ… nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Sôi nổi Hội thao nghiệp vụ tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy cấp tỉnh năm 2023

Sôi nổi Hội thao nghiệp vụ tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy cấp tỉnh năm 2023

Nhân kỷ niệm 22 năm ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10/2001 - 4/10/2023) và 62 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (4/10/1962 - 4/10/2023), sáng 1/10, UBND tỉnh đã tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) năm 2023.

Sân chơi bổ ích của học sinh vùng cao

Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi Sân chơi bổ ích của học sinh vùng cao

Tại huyện Mường Khương, 6 câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" đã được thành lập trong các trường học, giúp trẻ em vùng cao được trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình; đồng thời, thúc đẩy sự tham gia chủ động, có ý nghĩa của các em vào một số vấn đề tại địa phương, góp phần đẩy lùi các hủ tục, tập quán lạc hậu như tảo hôn, kết hôn cận huyết thống...

"Gia tài" của ông Hãnh

"Gia tài" của ông Hãnh

Có thú vui sưu tầm tem từ những ngày còn đi học, giờ đây đã 70 tuổi, ông Trịnh Quang Hãnh (thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương) sở hữu “gia tài” gồm hơn 1.200 chiếc tem từ thời Việt Nam dân chủ cộng hòa đến năm 2010.

Ngôi nhà vui vẻ của người cao tuổi

Ngôi nhà vui vẻ của người cao tuổi

Mô hình "Dưỡng lão tự nguyện" tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2019. Cũng từ đó, đây trở thành "ngôi nhà vui vẻ" đầy ắp tình yêu thương và tiếng cười cho người cao tuổi .

fb yt zl tw