Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 3, 27/9/2022, 14:24 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung phân cấp, đổi mới năm 2022

Ngày 4/7/2022, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản đồng ý triển khai thực hiện thêm 2 nội dung phân cấp, đổi mới năm 2022 và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục nghiên cứu hoặc đề xuất thay thế 04 nội dung phân cấp, đổi mới.

Theo đó trong năm 2022 tiếp tục triển khai thực hiện 01 nội dung phân cấp và 01 nội dung đổi mới; nâng tổng số nội dung phân cấp, đổi mới từ đầu năm đến nay lên 18 nội dung. Cụ thể:

(1) Thí điểm phân cấp về quản lý bảo trì các tuyến đường huyện cho UBND cấp xã quản lý

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng.

- Khái quát nội dung phân cấp: Mỗi huyện, thị xã, thành phố lựa chọn một số xã để thí điểm phân cấp về quản lý bảo trì các tuyến đường huyện cho UBND cấp xã quản lý. Sau khi thí điểm phân cấp, UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) sẽ thực hiện toàn bộ các nội dung công việc về quản lý bảo trì gồm:

+ Quản lý, hoạch toán tài sản đường bộ;

+ Tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo trì, bảo đảm theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới giao thông đường bộ hiện hành;

+ Xây dựng kế hoạch sửa chữa thường xuyên, định kỳ, đột xuất hằng năm;

+ Thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông;

+ Thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ;

+ Tổ chức thực hiện công tác tổ chức giao thông sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt;

+ Thực hiện công tác tuần kiểm, đếm xe;

+ Thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông;

+ Chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công các công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với các tuyến đường đang khai thác được phân cấp quản lý.

+ Cấp phép thi công nút giao đấu nối các đường nhánh vào hệ thống đường đang khai thác sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt;

+ Tổng hợp báo cáo thường xuyên, định kỳ về kết cấu giao thông đường bộ (đếm xe, tai nạn giao thông, vi phạm hành lang, xử lý điểm đen điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông). Gửi báo cáo về UBND huyện tổng hợp, gửi Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Lào Cai trước ngày mùng 05 hàng tháng theo quy định.

- Thời gian thực hiện thí điểm: Quý III/2022.

- Hình thức triển khai thực hiện: Văn bản của UBND tỉnh (cơ quan tham mưu là Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng).

(2) Chủ trương thành lập trung tâm đổi mới, sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Khái quát nội dung đổi mới: Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Lào Cai trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở nhiệm vụ xúc tiến đầu tư trước đây và một số nhiệm vụ liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới khi các khu, cụm công nghiệp mới được hình thành theo quy hoạch tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.

- Hình thức triển khai thực hiện: Quyết định của UBND tỉnh (cơ quan tham mưu là Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Các cơ quan, đơn vị có nôi dung đã được UBND tỉnh đồng ý thực hiện tổ chức thực hiện các phân cấp, đổi mới theo hình thức triển khai đối với từng nội dung theo quy định; việc triển khai phải đảm bảo tính khả thi trong thực tiễn.

Nguồn: laocai.gov.vn

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết