Báo Lào Cai
Thứ 2, 23/5/2022, 23:32 [UTC+7]
Hotline: 0986575708

“Chìa khóa” cho hiền tài mở trí

LCĐT - Hệ thống văn bản của Đảng và Nhà nước chưa có quy định riêng và cụ thể nào để bảo vệ những đổi mới, sáng tạo, đột phá vì lợi ích chung của đất nước và Nhân dân. Vì thế, trong thực tiễn, nhiều sáng kiến, sáng tạo vì lợi ích chung chậm được thực hiện, thậm chí có trường hợp bị cản trở, rơi vào quên lãng.

Đó là do tư tưởng bảo thủ, ngại khó, sợ trách nhiệm, không ủng hộ cái mới, sợ người khác hơn mình của một số cán bộ lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị đã làm giảm ý chí của những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá, sáng tạo, dám đương đầu với những khó khăn, thử thách. Để khắc phục tình trạng trên, ngày 22/9/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Kết luận đã đánh giá trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước luôn khuyến khích, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết luận nêu rõ: “Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng và đồng thuận trong xã hội về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung...”.

Kết luận số 14 cũng yêu cầu đột phá, sáng tạo không được trái với quy định của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, chỉ ra lộ trình thực hiện những đề xuất đổi mới, sáng tạo, trước tiên phải báo cáo với người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định, tránh tùy tiện, bất chấp quy định của Đảng và Nhà nước. Xử lý nghiêm việc lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc bao che cho hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trong thực hiện, các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát, tích cực ủng hộ cái đúng, mang lại hiệu quả thiết thực cần biểu dương, khen thưởng kịp thời, những vấn đề chưa đạt hoặc nảy sinh cần chấn chỉnh, uốn nắn, có giải pháp tháo gỡ trên cơ sở công tâm, khách quan phù hợp với thực tế. Đây là văn bản có ý nghĩa quan trọng của Đảng với quan điểm công khai khuyến khích và bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm sẽ tạo ra những hiệu ứng tích cực trong sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo.

Trong nhiều năm qua, mặc dù còn gặp khó khăn về điều kiện nghiên cứu và thực hành, nhưng đội ngũ trí thức đã có nhiều đề tài khoa học, sáng kiến, sáng tạo áp dụng trong lao động, sản xuất, góp phần tạo động lực cho kinh tế phát triển, làm lợi cho đất nước. Trước những thách thức trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, việc phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của đội ngũ trí thức là một yêu cầu thiết thực hơn lúc nào hết, “Kết luận về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung” là quan điểm của Đảng để người đứng đầu và cấp ủy có sự nhìn nhận, quan tâm đúng mức đối với những trí thức dám nghĩ, dám làm để họ an tâm hơn trong sáng tạo, đột phá, không bị các rào cản tiêu cực trói buộc. Muốn vậy, người đứng đầu phải có tinh thần đổi mới, sáng tạo, có trách nhiệm cao, biết khích lệ, động viên, đồng hành với ý chí của cán bộ, đảng viên, không có tư tưởng né tránh, giữ an toàn cho nhiệm kỳ của mình.

Thực tế cho thấy, tập thể lãnh đạo hoặc cá nhân nào dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách thì nơi đó phát triển nhanh và bền vững. Bài học từ tỉnh Lào Cai về tầm nhìn xa: Ngay từ những năm đầu tái lập tỉnh, không sợ khó, sợ khổ, việc đề nghị Trung ương chọn thị xã Lào Cai cũ làm tỉnh lỵ Lào Cai đã phát huy được nhiều lợi thế cho phát triển. Sáp nhập 2 thị xã Lào Cai, Cam Đường thành một đô thị đã tạo đà cho thành phố Lào Cai trở thành đô thị loại II, đang phấn đấu trở thành đô thị loại I trong những năm tới. Mở tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cầu nối cho phát triển kinh tế - xã hội không chỉ cho Lào Cai mà cả vùng miền núi Tây Bắc. Quy hoạch, xây dựng huyện Sa Pa thành khu du lịch quốc gia về cảnh quan, về tâm linh với những công trình mang tầm thời đại, đưa Sa Pa trở thành thị xã du lịch…

Đó là thành quả về sự sáng tạo, đột phá của lãnh đạo tỉnh được Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đồng tình, chung sức, chung lòng xây dựng Lào Cai mỗi ngày thêm đổi mới và phát triển. Đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân có sáng kiến, đề tài khoa học đem lại lợi ích cho tỉnh đều được lãnh đạo các cấp, các ngành động viên, khuyến khích, tạo điều kiện nghiên cứu, thực hiện đã và đang phát huy hiệu quả. Đó là những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn của một tỉnh nghèo năng động, sáng tạo, dám đột phá để bứt lên phát triển thành điểm sáng của khu vực miền núi phía Bắc.

Từ minh chứng trên cho thấy năng động, sáng tạo là phát triển. Kết luận số 14 của Bộ Chính trị khóa XIII là định hướng của Đảng khuyến khích và bảo vệ nhân tài phát huy sức sáng tạo, không những là “tấm khiên” mà còn là “chìa khóa” giúp hiền tài mở trí, để người có tâm, có tầm, có ý chí “6 dám” yên tâm phục vụ lợi ích chung của đất nước và Nhân dân trong sự nghiệp đổi mới.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết