Báo Lào Cai
Thứ 4, 8/12/2021, 11:25 [UTC+7]
Hotline: 0986575708

Tiếp thu đầy đủ, quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả quan điểm, định hướng về phát triển văn hoá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

LCĐT – Đó là chỉ đạo của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đối với các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tham dự trực tuyến Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong khẳng định: Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 diễn ra đúng kịp kỷ niệm 75 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ Nhất được tổ chức (24/11/1946). Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 nhằm triển khai thực hiện tư tưởng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ, từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021 - 2026, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị cũng là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại. Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

Trong việc tiếp thu, triển khai nhiệm vụ về phát triển văn hóa, tập trung tiếp thu đầy đủ, quán triệt sâu sắc những quan điểm, định hướng về công tác văn hoá, văn nghệ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các chuyên đề, ý kiến tham luận của các đồng chí lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, các chuyên gia tại Hội nghị.

Cấp uỷ các cấp cần vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương để tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đặc biệt là Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XVI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững” nhằm khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ để phát triển quê hương, đất nước trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, sớm đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển.

Cấp ủy, tổ chức đảng tập trung rà soát, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, đề án của Trung ương, của tỉnh về công tác văn hoá, văn nghệ tại địa phương, đơn vị với những nhiệm vụ, giải pháp sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực. Kịp thời khắc phục những hạn chế trong lĩnh vực văn hóa; khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, tập hợp đội ngũ các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ chung sức xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, đồng hành xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thi đua lập nhiều thành tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Trong công tác tuyên truyền, các sở, ngành, đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền thành công Hội nghị diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và trực tuyến tại các địa phương trên cả nước, trong đó có Lào Cai. Khẳng định đây là sự kiện văn hóa quan trọng, nổi bật; đăng, phát, phân tích, làm rõ thêm các bài phát biểu chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tỉnh Lào Cai; lan tỏa thông điệp, phản ánh dư luận tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về kết quả và công tác tổ chức của Hội nghị.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tối đa các tuyến tin, bài; khuyến khích xây dựng các bài viết, phân tích, phỏng vấn, bình luận... với nội dung và hình thức mới mẻ, sinh động, có sức lan tỏa sâu rộng về chủ đề Hội nghị gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững và Đề án của UBND tỉnh về phát triển văn học - nghệ thuật tỉnh Lào Cai đến năm 2025; nhằm tạo không khí phấn khởi, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, tập hợp đội ngũ các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ chung sức xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, đồng hành xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thi đua lập nhiều thành tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong thời gian qua về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam và một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tham mưu theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, báo cáo kịp thời Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo: Sở Thông tin và Truyền thông quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, tuyên truyền; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đưa thông tin sai trái, xuyên tạc, không đúng định hướng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là trên panô, áp phích, bảng điện tử, tranh ảnh và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... chào mừng thành công của Hội nghị và tuyên truyền các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cơ quan quản lý, chủ quản báo chí căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ từng thời điểm cụ thể phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động, kịp thời cung cấp, định hướng các thông tin qua giao ban báo chí và các hình thức khác; yêu cầu các cơ quan chủ quản đôn đốc, giám sát, kiểm tra các cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý triển khai công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung, kết luận của Hội nghị; chú ý đánh giá, rút kinh nghiệm về việc triển khai thông tin, tuyên truyền chủ đề này. Căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương thường trú tại tỉnh chủ động chuẩn bị và đăng tải một số bài viết của các chuyên gia, nhà văn hóa lớn về chủ đề phát triển văn hóa, con người; kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh nội dung thông tin phù hợp, hiệu quả.

Đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh và Trung ương thường trú tại Lào Cai đi đầu trong việc tuyên truyền, cung cấp thông tin; căn cứ đặc điểm, tình hình tổ chức, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề giới thiệu, quảng bá về văn hóa, con người; đăng, phát thường xuyên, liên tục, bảo đảm chất lượng, thu hút sự quan tâm theo dõi, bình luận tích cực của đông đảo công chúng, dư luận xã hội, đặc biệt là các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ. Căn cứ đặc điểm của từng vùng, dân tộc, đối tượng, điều kiện cụ thể để xây dựng các chương trình văn hóa phù hợp, phản ánh sinh động, đa dạng; nêu bật được truyền thống, đặc trưng văn hóa các dân tộc, nhu cầu của người dân địa phương. 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền các nội dung, kết luận Hội nghị. Tỉnh đoàn chỉ đạo tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp cho đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hoá, văn nghệ cho thế hệ trẻ.

Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về xây dựng, phát triển văn hóa, con người theo nội dung kết luận của Hội nghị, Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chỉ đạo của Tỉnh ủy trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại hội nghị báo cáo viên, hội nghị tuyên vận; trên trang/cổng thông tin điện tử của địa phương, đơn vị.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết