Từ khóa: "Thông tư hướng dẫn"

2 kết quả

Chính phủ chỉ đạo triển khai kịp thời chế độ tiền lương mới khi được Trung ương, Quốc hội thông qua

Chính phủ chỉ đạo triển khai kịp thời chế độ tiền lương mới khi được Trung ương, Quốc hội thông qua

Chính phủ giao các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các các bộ, cơ quan liên quan chủ động xây dựng các văn bản quy định và chuẩn bị các công việc cụ thể để triển khai kịp thời chế độ tiền lương mới khi được Trung ương và Quốc hội thông qua.

fb yt zl tw