Từ khóa: "Sư phạm"

3 kết quả

Minh bạch văn bằng, chứng chỉ

Minh bạch văn bằng, chứng chỉ

Theo quy định, văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp cấp học hoặc hoàn thành chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của trình độ đào tạo và hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm của người học.

fb yt zl tw