Từ khóa: "Kiều bào"

4 kết quả

Lan tỏa tiếng Việt và văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Lan tỏa tiếng Việt và văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Nhằm triển khai "Đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023 - 2030" và "Kế hoạch Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023", sáng 8/9, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo tổng kết triển khai Kế hoạch "Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023".

fb yt zl tw