Từ khóa: "Chống lãng phí"

3 kết quả

Công ty Điện lực Lào Cai: Tiên phong "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"

Công ty Điện lực Lào Cai: Tiên phong "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"

"Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"- chủ đề do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai hướng đến mục tiêu tạo ra những thay đổi tích cực trong cách quản lý và sử dụng năng lượng hợp lý. Tại Công ty Điện lực Lào Cai, mục tiêu này được hiện thực hóa, mang lại những giá trị thực cho cuộc sống.

fb yt zl tw