Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 9/12/2022, 12:19 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Nhiệm kỳ mới – vì một Lào Cai đổi mới, phát triển (*)

LCĐT – Sau 3 ngày diễn ra, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Quang cảnh Lễ bế mạc Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI khẳng định, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Báo Lào Cai đăng toàn văn bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí!

Kính thưa toàn thể Nhân dân!

Sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và thông qua nhiều văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các ý kiến đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội khẳng định sự nhất trí cao với các nội dung các văn kiện, cũng như sự đồng tình với các bản giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội về những nội dung thảo luận tại Đại hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 đồng chí tiêu biểu cho phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đổi mới sáng tạo, đại diện cho trên 49.000 đảng viên của Đảng bộ. Đây là những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực tiếp tục gánh vác trọng trách lãnh đạo và tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu Đại hội đã đề ra. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh gồm 17 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và Nhân dân Lào Cai dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Kính thưa toàn thể Nhân dân!

Các văn kiện thông qua tại Đại hội lần này là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và ý chí của toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, là sự tổng kết sâu sắc những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ vừa qua cũng như trong gần 30 năm tái lập tỉnh. Đây là Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, kết thúc nhiệm kỳ với những thành công to lớn, mở ra một giai đoạn mới với những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thể hiện bước đi vững chắc của tỉnh Lào Cai trong suốt tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển. Đại hội đã nghiêm túc đánh giá lại những thành tựu, bài học kinh nghiệm, thẳng thắn thảo luận chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém trong 5 năm qua để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho 5 năm tới.

Đại hội biểu thị quyết tâm to lớn của Đảng bộ là “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hội nhập; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”. Để đạt được mục tiêu đó, Đại hội đã thông qua 24 mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 9 giải pháp, 7 nhiệm vụ trọng tâm, 2 lĩnh vực đột phá. Đây là các quyết sách quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp; tăng cường huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội tin tưởng rằng, cùng với sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát của Đảng và Nhà nước sẽ là điều kiện thuận lợi để chúng ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với những kết quả nêu trên, Đại hội chúng ta vui mừng thông báo với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai:

- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã làm rất tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao, đây là tập thể Ban Chấp hành có sự đoàn kết, thống nhất, là một tập thể trí tuệ, quyết tâm cao, tuân thủ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo quy chế, luôn hỗ trợ, lãnh đạo và tạo môi trường thuận lợi cho chính quyền hoạt động hiệu quả. Hôm nay, trong giờ phút trang trọng này, nhiều đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ và nghỉ chế độ, nhiều đồng chí được điều động công tác và nhiều đồng chí không tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm tạo điều kiện trẻ hóa các cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới. Đại hội ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những cống hiến vừa qua của các đồng chí. Xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm của mình cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai trong thời gian tới.

Tặng hoa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XV không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 được Đại hội bầu trao trọng trách trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai nguyện đem hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí, phấn đấu không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, trách nhiệm, cùng toàn thể Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại hội hoan nghênh và trân trọng cảm ơn các tổ chức đảng, toàn thể đảng viên, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các đồng chí lão thành cách mạng và đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh với tình cảm và ý thức trách nhiệm đã tâm huyết, chân thành, thẳng thắn đóng góp trí tuệ xây dựng, góp ý các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI; đồng thời ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội.

Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự và chỉ đạo Đại hội; cảm ơn lãnh đạo các cơ quan Trung ương và các tỉnh bạn, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã đến dự, tặng hoa, điện chúc mừng, chung vui cùng Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

Đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đưa tin tại Đại hội.

Đại hội chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã tham dự và đưa tin kịp thời về Đại hội. Đại hội biểu dương, đánh giá cao và cảm ơn toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức đã tận tụy làm tốt công tác phục vụ Đại hội, đặc biệt, trong thời điểm vừa phải phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, vừa phải phòng, chống dịch Covid-19,  góp phần tích cực vào thành công của Đại hội.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Kính thưa toàn thể Nhân dân !

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI là nguồn cổ vũ mạnh mẽ, toàn thể Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm vươn lên, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng đổi mới và phát triển. Ngay sau Đại hội, các tổ chức đảng phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt các nội dung, nhiệm vụ mà Đại hội đã nghị quyết thông qua; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng bộ, đến từng đảng viên và quần chúng Nhân dân về kết quả của Đại hội và sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng các chương trình trọng tâm, đề án, nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, tôi kêu gọi toàn thể Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ hơn nữa, quyết tâm xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển toàn diện của khu vực trung du và miền núi phía Bắc, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân các dân tộc Lào Cai.

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào tương lai của đất nước, vào một Lào Cai đổi mới, phát triển và vươn mình mạnh mẽ, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do Báo Lào Cai đặt

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết