Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 3, 27/9/2022, 13:30 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

LCĐT – Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 do đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tại Đại hội nêu bật những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là những đổi mới trong phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để xây dựng kế hoạch, biện pháp sửa chữa, khắc phục thời gian tới.

 

Báo cáo đánh giá: Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, trước những vấn đề mới, hệ trọng, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, thể hiện rõ bản lĩnh trí tuệ; các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không có biểu hiện suy thoái, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ; đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, luôn bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng Chương trình công tác toàn khóa và bổ sung kịp thời các nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn, ban hành nhiều quyết sách trúng, đúng, phù hợp, lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện ba đột phá chiến lược và sáu nhiệm vụ trọng tâm Đại hội XII của Đảng đã đề ra. 
Nhiệm kỳ của đổi mới
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc. Tập trung vào việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình công tác; xây dựng và thực hiện chế độ làm việc theo chương trình, kế hoạch; chế độ làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; cải cách hành chính trong Đảng…
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm nâng cao chất lượng hội họp của cấp ủy, các hội nghị đều được chuẩn bị tài liệu chu đáo, phần lớn được gửi trước để đại biểu nghiên cứu, gửi về Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo trước hội nghị, sau đó họp hoặc chia tổ để tiếp tục thảo luận, thống nhất, do vậy đã phát huy được trí tuệ tập thể, tiếp thu được nhiều ý kiến của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, đem lại hiệu quả thiết thực.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các cơ sở, địa bàn, lĩnh vực, phụ trách giúp đỡ xã nông thôn mới, thường xuyên đi cơ sở nắm tình hình để tham mưu, đề xuất với cấp ủy; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc và trách nhiệm giải trình của tập thể, cá nhân người đứng đầu.

Trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 37 quy định: về chức năng, nhiệm vụ và quan hệ công tác của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy… Nổi bật đã ban hành quy định về quy trình xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. 
Bên cạnh đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình công tác chi tiết, cụ thể về nội dung, thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng chủ động chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp. Thực hiện nghiêm việc chất vấn và trả lời chất vấn trong các kỳ họp; thời gian thảo luận được tăng lên, có thêm nhiều ý kiến phát biểu, nâng cao trách nhiệm của đại biểu tham gia hội nghị. Lào Cai là một trong số ít tỉnh thường xuyên rà soát văn bản mang tính chất quy phạm, có hiệu lực thi hành trong một thời gian dài do Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành...
Bài học kinh nghiệm quý giá

 

Kế hoạch, biện pháp sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới 
Rà soát sửa đổi, ban hành Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bảo đảm đầy đủ, sát thực. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội xây dựng, cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo triển khai thực hiện. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. 
Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân xây dựng kế hoạch cụ thể khắc phục các tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã có nhiều nỗ lực, song trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị vẫn còn những hạn chế nhất định như: Công tác dự báo, hoạch định đường lối và nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 còn 2 mục tiêu đạt kết quả chưa cao (tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng lượng khách du lịch đến địa bàn); năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ cận nghèo cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số ít tổ chức cơ sở đảng chưa được phát huy…
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đánh giá: Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên thuộc về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với chức trách, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Trên cơ sở đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh rút ra một số bài học kinh nghiệm cụ thể:
Một là, lãnh đạo phải toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc, Nghị quyết Đại hội, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng sự đoàn kết thống nhất, luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của tỉnh. Trong chỉ đạo trước những vấn đề mới, hệ trọng phải quyết liệt, kiên trì, sáng tạo, luôn theo dõi, bám sát tình hình thực tiễn.
Hai là, xác định đúng tiềm năng và lợi thế của tỉnh trong liên kết vùng (cả nước và khu vực), tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, phát huy nội lực, đầu tư trọng tâm, trọng điểm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh; bảo đảm hài hòa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, tập trung cho vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.
Ba là, chủ động, sáng tạo trong điều hành, tăng cường vai trò năng lực lãnh đạo của Ban Chấp hành, trực tiếp là Ban Thường vụ đối với các tổ chức đảng trực thuộc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo uốn nắn các sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Phát huy chặt chẽ việc phối hợp giữa các ngành, các cấp trong xử lý những vấn đề quan trọng, tình huống phức tạp liên quan đến chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Bốn là, lấy mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, ổn định xã hội làm thước đo hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng; thường xuyên nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo quản lý, điều hành của các cấp ủy, người đứng đầu các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
Năm là, chú trọng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Quan tâm phát triển đảng viên, củng cố tổ chức đảng, thực hiện tốt công tác cán bộ. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh. Kiên trì, kiên quyết chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Sáu là, phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước và làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tạo động lực phấn đấu và không khí thi đua sôi nổi giữa các cấp, các ngành, đơn vị, các tầng lớp Nhân dân.

 

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết