Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 3/12/2022, 08:40 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hội nhập; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc

NGUYỄN VĂN VỊNH
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt. Phát triển nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm; phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ là đột phá; phát triển công nghiệp là quan trọng… Quyết tâm xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc”. Điểm mới là, ngay tại Đại hội đã cụ thể hóa Nghị quyết bằng 4 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa với 19 đề án để sớm tổ chức thực hiện hiệu quả nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Lào Cai - thành phố trẻ biên cương bên sông Hồng.    Ảnh: Ngọc Bằng

Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh đã chủ động có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo; dự báo đúng, trúng những khó khăn, thách thức, những thời cơ, thuận lợi, đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, chính xác; chỉ đạo người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; kịp thời nắm thông tin dư luận xã hội, định hướng thông tin tuyên truyền, giải quyết đúng đắn các tình huống đột xuất phát sinh để thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bám sát điều kiện thực tế của tỉnh với phương châm “Tập trung cho cơ sở: Xã, phường, thị trấn; thôn, bản, tổ dân phố; chi bộ cơ sở”; phát huy nội lực, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để chỉ đạo các ngành, các cấp chủ động triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tổ chức làm việc với các cơ quan được giao chủ trì tham mưu thực hiện 19 đề án để nắm tình hình, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo các cấp, các ngành thực hiện kịp thời, sáng tạo, hiệu quả chủ trương của Trung ương về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) luôn đạt thứ hạng cao trong cả nước. Môi trường đầu tư, cơ chế, chính sách khuyến khích sản xuất, thu hút đầu tư thuận lợi, hấp dẫn, đồng bộ. Cấp ủy các cấp chú trọng công tác xây dựng Đảng trên cả 4 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Kế thừa những bài học kinh nghiệm của các giai đoạn trước, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình, xác định các nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, 30 năm tái lập tỉnh gắn với thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, tỉnh Lào Cai đã đạt được những thành tựu vượt bậc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, là tỉnh phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tính đến hết năm 2019, cơ bản các mục tiêu Đại hội đã đạt. Năm 2020, do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, một số chỉ tiêu giảm mạnh so với năm 2019 như tốc độ tăng trưởng GRDP, số  lượt khách du lịch. Tổng số 25 mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV có 12 mục tiêu vượt, 11 mục tiêu đạt 100%, 2 mục tiêu không đạt: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (bình quân giai đoạn 2016 - 2019 đạt trên 10%; năm 2020 đạt 6,31%, bình quân 5 năm đạt 9,08%) và tổng lượng khách du lịch đến địa bàn (năm 2019 đạt 5,1 triệu lượt khách, vượt mục tiêu Đại hội, năm 2020 đạt 2,5 triệu lượt khách). GRDP bình quân đầu người đạt 76,3 triệu đồng, đứng thứ 2 trong các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc. Tiềm năng, lợi thế được khai thác hiệu quả; liên kết, hợp tác phát triển kinh tế được đẩy mạnh. Khu vực nông nghiệp, nông thôn, vùng khó khăn được tập trung nguồn lực đầu tư, có chuyển biến mạnh mẽ; các khu kinh tế, khu du lịch, đô thị phát triển nhanh. Kết cấu hạ tầng có bước phát triển vượt bậc. Đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên, bản sắc văn hóa được giữ gìn, phát huy; giáo dục, y tế, thể dục, thể thao đạt được nhiều thành tích nổi bật; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ. Tốc độ giảm nghèo nhanh, dẫn đầu các tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc. Quan hệ đối ngoại được mở rộng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể, thiết thực. Sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính bảo đảm tiến độ. Sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tinh giản biên chế đạt kết quả nổi bật. Đây là những tiền đề quan trọng, tạo nền tảng cơ bản để Lào Cai phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Những thành tựu đó có được trước hết là do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cùng các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở có sự đoàn kết, thống nhất cao, sự năng động, sáng tạo; có quan điểm chỉ đạo đúng đắn, phương pháp lãnh đạo khoa học, phù hợp; coi trọng phát triển toàn diện, bền vững, thực hiện phương châm “nói đi đôi với làm”. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Lào Cai biết khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực và sự giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương; có chính sách thu hút đầu tư và luôn trân trọng sự đóng góp của các thành phần kinh tế, bạn bè trong nước và quốc tế.

Từ thực tiễn triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đảng bộ tỉnh Lào Cai rút ra bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, thường xuyên chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, tạo đồng thuận trong Nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tăng cường năng lực, bản lĩnh chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Quan tâm công tác cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, gắn quy hoạch với luân chuyển, đào tạo cán bộ.

Hai là, thường xuyên nghiên cứu lý luận, coi trọng tổng kết thực tiễn, kịp thời phát hiện những vấn đề mới, bất cập để điều chỉnh, bổ sung và có giải pháp phù hợp. Sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng thời lựa chọn các lĩnh vực, địa phương trọng điểm đưa ra các chủ trương, chính sách, kịp thời tạo động lực cho phát triển. Chủ động đề xuất với Trung ương, hợp tác với các địa phương trong, ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; luôn gắn kết sự phát triển của tỉnh trong mối quan hệ, liên kết với vùng, cả nước và khu vực, quốc tế. Kế thừa kinh nghiệm lãnh đạo, đánh giá đúng tiềm năng - lợi thế, khó khăn - thách thức, xác định và lựa chọn các nội dung trọng tâm để tập trung chỉ đạo. Sớm chủ động xây dựng các đề án và cơ chế, chính sách để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Ba là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu; thực hiện tốt công tác dự báo, kịp thời nắm bắt các xu hướng phát triển mới của đất nước và thế giới để điều chỉnh linh hoạt, kịp thời, tránh tụt hậu.

Bốn là, quan tâm phát triển, giải quyết hài hòa lợi ích chính đáng của các tầng lớp trong xã hội, các dân tộc, địa bàn đặc biệt khó khăn với những bước đi phù hợp, khả thi. Chú trọng xây dựng văn hóa trong kinh tế, chính trị. Coi trọng phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người toàn diện.

Năm là, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng và củng cố hệ thống chính trị với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; mở rộng hợp tác đối ngoại; xây dựng biên giới hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với mục tiêu tổng quát đó là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực bảo đảm sự phát triển hài hòa, bền vững; khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh cho phát triển, trong đó công nghiệp là trụ cột quan trọng; thương mại - du lịch, dịch vụ là đột phá; nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm. Phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Lào Cai phát triển toàn diện, trở thành trung tâm, cầu nối giao thương kinh tế, đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc; đến năm 2025 Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc, năm 2030 Lào Cai trở thành tỉnh khá của cả nước, năm 2045 là tỉnh phát triển của cả nước.

Khu du lịch Quốc gia Sa Pa luôn thu hút đông đảo du khách.

Với 9 nhóm giải pháp (1) Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế; (2) Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; (3) Giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; (4) Phát triển văn hóa, thể thao, truyền thông, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Lào Cai; (5) Thực hiện tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội; (6) Tăng cường quốc phòng; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế; (7) Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; (8) Củng cố, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tư pháp; (9) Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Cùng với 7 nhiệm vụ trọng tâm (1) Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; củng cố, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; (2) Huy động nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; (3) Chủ động củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị; bảo đảm trật tự, kỷ cương và an toàn xã hội; mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển; (4) Phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Lào Cai trong xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển và hội nhập. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; (5) Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, đồng thời tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng Đảng, chính quyền các cấp và tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân; (6) Tăng cường quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn; (7) Thực hiện sắp xếp dân cư nông thôn. Huy động các nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng thiết yếu tại các khu, điểm tái định cư mới, các điểm dân cư hiện có. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, thực hiện hiệu quả các chính sách về phát triển miền núi, vùng đồng bào dân tộc. Và 2 lĩnh vực đột phá (1) Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, ưu tiên phát triển các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị lớn; hạ tầng thông tin viễn thông, hạ tầng số; (2) Phát triển du lịch, dịch vụ, trong đó tập trung khu du lịch thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai, Bắc Hà, Y Tý (huyện Bát Xát); du lịch cộng đồng và các sản phẩm du lịch bản sắc; dịch vụ chất lượng cao, hiện đại. Chú trọng dịch vụ phục vụ thúc đẩy nhanh tăng trưởng kim ngạch xuất, nhập khẩu, phát triển ngành thương mại tỉnh Lào Cai theo hướng hiện đại.

Với mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những yếu kém trong những năm qua, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Lào Cai quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hội nhập; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc.

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết