Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 13/8/2022, 04:26 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Các cấp công đoàn đưa Nghị quyết 02 vào cuộc sống

LCĐT - Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh với nhiều cách làm phù hợp, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn hành động.

LĐLĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” cho các địa phương.

Theo ông Đỗ Lê Tín, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Nghị quyết số 02 vừa là điều kiện thuận lợi, vừa là yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Sau 1 năm triển khai thực hiện, LĐLĐ tỉnh đã có những cách làm riêng, thiết thực đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Ngay sau khi Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Chương trình hành động số 02 ngày 20/7/2021  về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị khóa XIII, LĐLĐ tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 68, xác định chỉ tiêu cho từng giai đoạn và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, triển khai đến các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân trong tỉnh.

LĐLĐ tỉnh tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, quán triệt để các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thời cơ, thách thức và những vấn đề mới đặt ra đối với Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng. Chủ động phối hợp tuyên truyền để người sử dụng lao động, công nhân, người lao động nhận diện các hành vi lợi dụng việc thành lập và hoạt động của tổ chức, người lao động tại doanh nghiệp để xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh, trật tự. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả các loại hình truyền thông hiện có của tổ chức Công đoàn Lào Cai. Tiếp tục triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình số 01 ngày 26/8/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đăng tải hơn 3.850 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương.

Các cấp công đoàn trong tỉnh thường xuyên, chủ động phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp xây dựng thỏa thuận hợp tác có tính lâu dài, toàn diện, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm chăm lo cho đoàn viên, thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là duy trì và phát triển các mô hình hiệu quả, như Chương trình “Phúc lợi đoàn viên”; Chương trình “Tết sum vầy”, hoạt động “Tháng công nhân”, “Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động”; Chương trình “Mái ấm công đoàn”... Các cấp công đoàn tổ chức hoặc phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, tham quan, nghỉ mát, giải trí, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho công nhân, viên chức, người lao động.

LĐLĐ tỉnh tập trung đổi mới, đa dạng phương thức phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo hướng có sự tham gia tích cực của người lao động. Thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo hướng linh hoạt, phù hợp với thực tế và tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động. Tổ chức công đoàn và các cấp chính quyền, cơ quan liên quan phối hợp nắm, khảo sát, điều tra, dự báo tình hình công nhân, người lao động và doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn để xây dựng kế hoạch vận động, phát triển, thành lập mới. Tập trung vào khu vực ngoài nhà nước, quyết tâm không để khoảng trống, khoảng trắng công đoàn ở những địa bàn trọng điểm, những nơi có đông công nhân lao động; đổi mới phương pháp, tác phong của cán bộ công đoàn các cấp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; kịp thời đề xuất, thương lượng, đối thoại, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động để xây dựng quan hệ lao động tại các doanh nghiệp hài hòa, ổn định và tiến bộ... Từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp công đoàn đã kết nạp mới 1.307 đoàn viên công đoàn, thành lập mới 2 công đoàn cơ sở.

Trong thời gian tới, công đoàn các cấp trong tỉnh căn cứ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động để xác định nội dung và mục tiêu hoạt động. Chủ động phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền của người lao động, đề xuất thương lượng, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động; kịp thời giám sát, giải quyết và kiến nghị giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân, người lao động; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích, quan tâm đến cán bộ công đoàn cơ sở và người lao động trực tiếp; chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả trong các cấp công đoàn.             

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết