Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 3/12/2022, 08:50 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Chuyển giao trạm thú y các địa phương về Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh

LCĐT – UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1034/QĐ- UBND, ngày 20/5/2022 về việc chuyển giao trạm thú y từ trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố về thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh kể từ ngày 1/6/2022.

Theo quyết định này, trạm thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh có chức năng quản lý chuyên ngành thú y đặt tại các huyện, thị xã, thành phố; thực hiện nhiệm vụ được giao trên địa bàn cấp huyện và phối hợp với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng kinh tế giúp UBND cấp huyện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y, hành nghề thú y trên địa bàn cấp huyện.

Các trạm thú y có trụ sở, con dấu, tài khoản và được cấp kinh phí để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Cán bộ thú y cơ sở thực hiện nhiệm vụ tiêm phòng cho vật nuôi.

Các trạm thú y có nhiệm vụ đề xuất các biện pháp hướng dẫn, kiểm tra, thi hành pháp luật về thú y trên địa bàn cấp huyện và thực hiện xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm có liên quan đến lĩnh vực thú y trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND cấp huyện xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hằng năm về công tác thú y trên địa bàn. Tổ chức thực hiện sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phối hợp với các tổ chức liên quan trên địa bàn cấp huyện, xã thực hiện các công việc sau: Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thú y theo quy định; công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; xử lý tiêu hủy động vật, xử lý vi phạm hành chính; xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh; vận động, tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực thú y.

Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra của chủ tịch UBND cấp huyện đối với các nhiệm vụ sau: Tố chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; công tác quản lý giết mổ động vật; quy hoạch xây dựng các cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm động vật; kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật; thống nhất nội dung liên quan đến công tác thú y trên địa bàn; xác minh, giải trình các nội dung khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân liên quan đến công tác thú y trên địa bàn...

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố bàn giao số lượng người làm việc, tài sản, cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu… của các trạm thú y về Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh theo quy định.

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết