Báo Lào Cai
Thứ 6, 27/5/2022, 03:49 [UTC+7]
Hotline: 0986575708

Ban Dân tộc ký kết chương trình hợp tác với Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh

LCĐT – Ngày 22/1, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2022 – 2025 với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh.

* Thúc đẩy thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đó là nội dung chính của Chương trình hợp tác giữa Ban Dân tộc tỉnh và Hội Nông dân tỉnh được hai đơn vị ký kết hợp tác giai đoạn 2022 - 2025. Thông qua chương trình phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hỗ trợ nông dân các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Quang cảnh Lễ ký kết.

Để thực hiện mục tiêu trên, hai đơn vị thống nhất thường xuyên trao đổi thông tin, số liệu về tình hình đồng bào, an ninh trật tự vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh; hộ khá, giàu, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi là người dân tộc thiểu số; phối hợp tham mưu, đề xuất, kiến nghị với tỉnh, Trung ương giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách dân tộc.  

Ban Dân tộc và Hội Nông dân tỉnh ký chương trình phối hợp.

Cùng với đó, hai đơn vị xác định vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động như: Phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; hỗ trợ giúp nông dân khởi nghiệp qua việc xây dựng các mô hình khởi nghiệp; biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến có nhiều thành tích trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xóa bỏ các hủ tục, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

* Ban Dân tộc tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ký kết chương trình phối hợp

Cũng trong ngày 22/1, Ban Dân tộc và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025.

Quang cảnh Lễ ký kết.

Theo đó, hai cơ quan sẽ tập trung phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phối hợp tổ chức triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững, tập trung trọng tâm, trọng điểm vào những vùng đặc biệt khó khăn; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... để vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hằng năm, có kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình điểm hướng đồng bào phát triển kinh tế, xây dựng gia đình và xây dựng cộng đồng văn minh tiến bộ.

Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025 của Ban Dân tộc và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai.

Bên cạnh đó, hai bên thống nhất thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào qua các cuộc tiếp xúc cử tri và phản ánh kịp thời những vấn đề bức thiết; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong đời sống; phối hợp kiểm tra, giám sát chế độ chính sách dân tộc, khảo sát tình hình thực tế, đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc; kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, có biện pháp nhân rộng các mô hình tiêu biểu về kinh tế - xã hội trong đồng bào các dân tộc thiểu số.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết