Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 12/8/2022, 09:47 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Thêm 161 đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP

LCĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4209/QĐ-UBND ngày 2/12/2021 phê duyệt danh sách 161 đối tượng, kinh phí hỗ trợ đối với lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người điều trị Covid - 19; người cách ly y tế; hướng dẫn viên du lịch; hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; lao động không có giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai và Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai.

Theo đó, tổng số đối tượng được hỗ trợ là 161 người, gồm: Lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên 1 người, lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi 2 trẻ em, người điều trị Covid - 19 (F0) 1 người, người cách ly y tế 13 người, hộ kinh doanh 4 hộ, hướng dẫn viên du lịch 3 người, lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm từ 15 ngày trở lên 137 người. Tổng số tiền hỗ trợ: 249.060.000 đồng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Lào Cai chịu trách nhiệm về danh sách đối tượng và kinh phí đề nghị hỗ trợ; khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho người được phê duyệt; bảo đảm đúng đối tượng, đúng mức hỗ trợ, công khai, minh bạch, kịp thời.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền triển khai việc thực hiện hỗ trợ theo đúng quy định; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết