Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 17/5, Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các đồng chí: Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hứa Tân Hưng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có lãnh đạo đại diện Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Vụ các trường Chính trị thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Giám hiệu, đại diện các khoa, phòng Trường Chính trị tỉnh; Thường trực và đại diện ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các nhà khoa học…

6357.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Bài viết của Tổng Bí thư khái quát toàn bộ giai đoạn của cách mạng Việt Nam

“Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” là bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024).

6252.jpg
Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Bài viết nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng vinh quang, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng.

Bài viết không chỉ có vai trò định hướng cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, mà còn khích lệ, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Thông qua bài viết, Tổng Bí thư đã khái quát toàn bộ giai đoạn trong tiến trình của cách mạng Việt Nam từ khi ra đời với những phân tích lập luận logic, với các giai đoạn và nhiệm vụ của từng giai đoạn, đi từ quá khứ đến hiện tại, từ khi Đảng lãnh đạo giành chính quyền đến Đảng cầm quyền xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

6222.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Dương Đức Huy phát biểu tại hội thảo.

Tổng Bí thư đã nêu ra 6 chặng đường xây dựng và phát triển đất nước bao gồm: Đảng ra đời, lãnh đạo cách mạng, giành chính quyền (từ năm 1930 đến năm 1945); toàn quốc kháng chiến, lập lại hòa bình ở miền Bắc (từ năm 1946 đến năm 1954); xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (từ năm 1955 đến năm 1975); khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1976 đến năm 1985); tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng; đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay (từ năm 1986 đến nay); từ nay đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng.

Trên cơ sở những chặng đường cơ bản, bài viết được chia thành 3 nội dung chính: Những giá trị lý luận và thực tiễn từ sự tổng kết, đánh giá những vấn đề của cách mạng Việt Nam; vai trò lãnh đạo của Đảng trong khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước; “phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

6230.jpg
6256.jpg
Đại biểu dự hội thảo.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn ở các chặng đường cách mạng khác nhau. Niềm tự hào, niềm tin của Nhân dân với Đảng đã và đang được vun đắp, nâng cao và ngày càng bền chặt. Niềm tin với Đảng, với Bác Hồ được hình thành không phải dựa trên những lời nói suông, mà dựa trên thực tiễn Đảng lãnh đạo Nhân dân đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng đất nước và đặc biệt là thành tựu qua gần 40 năm đổi mới. Thực tiễn sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất có tổ chức kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí của dân tộc và truyền thống đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu vì lợi ích chân chính của người lao động.

Tiếp tục lan tỏa, tuyên truyền sâu rộng nội dung của bài viết đến với mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh thời gian tới, Tỉnh ủy đã tổ chức hội thảo khoa học để phân tích, thấy rõ ý nghĩa sâu sắc nội dung bài viết của Tổng Bí thư. Đồng thời, đề cập đến nội dung, phương pháp tuyên truyền quán triệt đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, khích lệ tinh thần, nỗ lực quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng Việt Nam “cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tham luận, thảo luận làm sâu sắc hơn ý nghĩa bài viết

6268.jpg
Quang cảnh phần trình bày thảo luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận của một số đại biểu, nhà khoa học về: Tính khoa học, tính dân tộc, tính đại chúng; những nhận thức tổng quát về xã hội xã hội chủ nghĩa trong bài viết của Tổng Bí thư; tự hào dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, Lào Cai đã từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh phát triển của khu vực gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước; nêu cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị; phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội ở Lào Cai và những vấn đề đặt ra (Báo Lào Cai lược ghi nội dung chính các bài tham luận).

6238.jpg
6297.jpg
Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội thảo.

Đồng thời, hội thảo đã dành nhiều thời gian để các đại biểu, nhà khoa học thảo luận ý kiến làm sâu sắc hơn vấn đề: Những sáng tạo của Đảng ta trong việc vận dụng các quy luật kinh tế để xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; những cơ hội, thách thức với Lào Cai trong phát triển kinh tế, xã hội; những vấn đề cần quan tâm trong công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên hiện nay; dựa vào dân “lấy dân là gốc”, khơi gợi ý chí tự lực, tự cường” trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng “thế trận lòng dân” trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; trách nhiệm của tổ chức đoàn, hội, đội các cấp trong việc tuyên truyền, bồi đắp lý tưởng, cũng như việc tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền các nội dung bài viết của Tổng Bí thư thời gian tới và những nội dung tập trung tuyên truyền… (Báo Lào Cai lược ghi nội dung một số ý kiến thảo luận của đại biểu).

Tác phẩm là định hướng quan trọng để Lào Cai nghiên cứu, vận dụng phát triển toàn diện

6216.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao chất lượng các bài tham luận và các ý kiến trao đổi sâu sắc của đại biểu trong phần thảo luận; phân tích làm rõ một số nội dung, khẳng định giá trị của bài viết. Đặc biệt là các ý kiến trao đổi của các nhà khoa học về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế bảo đảm các vấn đề văn hóa, xã hội; sự vận dụng và thực hiện các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, định hướng trong công tác lãnh đạo của Đảng gắn với thực tiễn của tỉnh Lào Cai trên các phương diện: Xây dựng Đảng; sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với sự phát triển của tỉnh; sự cần thiết tổng kết thực tiễn, bổ sung phát triển lý luận gắn với quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số; công tác cán bộ, kiểm tra; xây dựng văn hóa…

“Giá trị lý luận và thực tiễn bài viết của Tổng Bí thư là những định hướng quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai nghiên cứu, vận dụng, tự hào, tin tưởng vững bước xây dựng phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; thực hiện nâng cao dân trí, chăm lo xây dựng con người Lào Cai có nhân cách, lối sống tốt đẹp”, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

6313.jpg
Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội thảo.

Sau hội thảo, đồng chí đề nghị Ban tổ chức hội thảo, bộ phận thư ký giúp việc rà soát, biên tập các bài tham luận, các ý kiến thảo luận thành kỷ yếu hội thảo để đưa vào phục vụ công tác tuyên truyền. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tác phẩm của Tổng Bí thư bảo đảm thực chất, hiệu quả; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tư tưởng, phản hồi của các tầng lớp nhân dân; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng những bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; cụ thể hóa nội dung và giá trị cốt lõi của bài viết thành các chủ đề cụ thể, thiết thực trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề hằng quý tại các chi bộ.

Yêu cầu Trường Chính trị tỉnh xây dựng báo cáo kết quả tổ chức hội thảo, tổng hợp các luận cứ khoa học, nhận thức qua bài viết của Tổng Bí thư, đề xuất với Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và chuẩn bị cho việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, giáo dục lý luận chính trị trong Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ…

Hội thảo là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2024).

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người cán bộ biên phòng Việt Nam

Góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người cán bộ biên phòng Việt Nam

Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 2/6/2024, tại luồng xuất cảnh Trung tâm Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, nữ hành khách Zhong Hongyan, quốc tịch Trung Quốc, sinh ngày 14/11/1959, làm thủ tục xuất cảnh về Trung Quốc. Khi đến bậc lên xuống, hành khách đã bị trượt chân dẫn đến té ngã, phần phía sau đầu chạm với mặt sàn gây chảy máu, choáng.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai (Việt Nam) hội đàm với lãnh đạo Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà (Trung Quốc)

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai (Việt Nam) hội đàm với lãnh đạo Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà (Trung Quốc)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chiều 15/6, Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai (Việt Nam) đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo Châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đánh giá về kết quả hợp tác giữa hai bên thời gian qua, trao đổi về các nội dung cần triển khai hợp tác trong thời gian tới và các nội dung hai bên cùng quan tâm.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong gặp mặt xã giao Bí thư Châu ủy Hồng Hà Triệu Thụy Quân

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong gặp mặt xã giao Bí thư Châu ủy Hồng Hà Triệu Thụy Quân

Nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), sáng 15/6, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai (Việt Nam) đã gặp mặt xã giao đồng chí Triệu Thụy Quân, Bí thư Châu ủy châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Thủ tướng chủ trì Hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất vật liệu xây dựng

Thủ tướng chủ trì Hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất vật liệu xây dựng

Thủ tướng cho biết, phát triển bền vững ngành xi măng, sắt thép và vật liệu xây dựng tại nước ta luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, đã có nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy phát triển đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu.

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc

Chiều 14/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt hơn 100 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới, hải đảo đang tham dự Chương trình Điểm tựa của bản làng lần thứ hai, năm 2024 do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tại Hà Nội.

fb yt zl tw