Từ khóa: "Sở Xây dựng"

4 kết quả

Tập trung cao độ triển khai quy hoạch xây dựng được phê duyệt

Tập trung cao độ triển khai quy hoạch xây dựng được phê duyệt

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngay sau tết Nguyên đán, UBND tỉnh nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời hoàn thành xây dựng, điều chỉnh các quy hoạch nhằm tạo sự thống nhất trong điều hành, là công cụ để phân bổ và huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. Để làm rõ nội dung này, phóng viên Báo Lào Cai đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thế Tài, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Sớm ổn định tổ chức, bộ máy

Chia tách Sở Giao thông vận tải - Xây dựng: Sớm ổn định tổ chức, bộ máy

Tại kỳ họp 16, HĐND tỉnh khóa XVI đã thông qua Nghị quyết thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở chia tách chức năng quản lý nhà nước về xây dựng từ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng và Nghị quyết kiện toàn Sở Giao thông vận tải - Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải. Ngay sau khi nghị quyết được thông qua, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đã tích cực thực hiện các bước chuẩn bị về tổ chức, bộ máy, cơ sở vật chất để các đơn vị chuyên môn ổn định hoạt động từ 1/1/2024.

fb yt zl tw