Từ khóa: "Luật Đầu tư công"

3 kết quả

Đề xuất 8 cơ chế đặc thù, tháo gỡ triệt để khó khăn cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Đề xuất 8 cơ chế đặc thù, tháo gỡ triệt để khó khăn cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết nghị thông qua “Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia” để tháo gỡ một cách triệt để các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình trong thời gian tới.

fb yt zl tw