Từ khóa: "Giảm phát"

8 kết quả

Phấn đấu đạt 300 triệu USD từ thị trường carbon

Phấn đấu đạt 300 triệu USD từ thị trường carbon

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, để tăng cường công tác quản lý tín chỉ carbon nhằm thúc đẩy phát triển thị trường này, hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp, người dân, nhiều bộ ngành phải khẩn trương ban hành kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, hoàn thành trong Quý III năm nay.

Tăng trưởng xanh trong doanh nghiệp

Tăng trưởng xanh trong doanh nghiệp

Thúc đẩy tăng trưởng xanh trong doanh nghiệp đang được xem là giải pháp hữu hiệu nhằm bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 của Việt Nam.

fb yt zl tw