Từ khóa: "Dự án 8 Văn Bàn"

3 kết quả

Tích cực triển khai Dự án 8 tại huyện Văn Bàn

Tích cực triển khai Dự án 8 tại huyện Văn Bàn

Là địa phương được thụ hưởng Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 (2021 - 2025), các cấp hội phụ nữ huyện Văn Bàn đã tích cực thực hiện các nội dung của Dự án. Căn cứ tình hình thực tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Bàn giao các nội dung cụ thể của Dự án cho 17 xã, thị trấn với 63 thôn, bản.

fb yt zl tw