Từ khóa: "chống mua bán người"

4 kết quả

Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) nhấn mạnh hơn quyền lợi cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân

Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) nhấn mạnh hơn quyền lợi cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân

Đánh giá về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), lãnh đạo Bộ Công an cho biết: Để đảm bảo quyền lợi của phụ nữ và trẻ em là nạn nhân trong các vụ mua bán người, trong một số nội dung của dự thảo Luật có nhấn mạnh hơn về quyền lợi cho các chủ thể này.

fb yt zl tw