Từ khóa: "Ban tuyên giáo trung ương"

9 kết quả

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57 của Bộ Chính trị về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57 của Bộ Chính trị về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Chiều 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại chủ trì hội nghị.

Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023

Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023

Chiều 9/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Lấy ý kiến về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Lấy ý kiến về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu Cuốn sách "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Cuộc thi nhằm tuyên truyền về lịch sử 93 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ngành Tuyên giáo của Đảng; về vai trò của công tác Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

fb yt zl tw