Từ khóa: "Xây dựng tỉnh Lào Cai"

2 kết quả

Sớm ổn định tổ chức, bộ máy

Chia tách Sở Giao thông vận tải - Xây dựng: Sớm ổn định tổ chức, bộ máy

Tại kỳ họp 16, HĐND tỉnh khóa XVI đã thông qua Nghị quyết thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở chia tách chức năng quản lý nhà nước về xây dựng từ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng và Nghị quyết kiện toàn Sở Giao thông vận tải - Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải. Ngay sau khi nghị quyết được thông qua, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đã tích cực thực hiện các bước chuẩn bị về tổ chức, bộ máy, cơ sở vật chất để các đơn vị chuyên môn ổn định hoạt động từ 1/1/2024.

fb yt zl tw