Thảo luận bàn tròn: Mở rộng nội dung xung quanh bài viết của Tổng Bí thư

Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” do Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức sáng 17/5, ngoài các tham luận, Ban tổ chức hội thảo đã tổ chức phần thảo luận với sự tham gia của các đại biểu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nội dung thảo luận được mở rộng để thấy rõ thực tiễn sinh động, cùng những giá trị lý luận được Tổng Bí thư đề cập trong bài viết, gắn với một số công việc, vấn đề đặt ra tại tỉnh Lào Cai.

6334.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Lào Cai lựa chọn cách tiếp cận phù hợp cho phát triển kinh tế - xã hội

6324.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Văn Hoan, Phó Vụ trưởng Vụ các trường chính trị thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (trái ảnh) trao đổi ý kiến.

Trong nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nêu: Nền kinh tế thị trường ở Việt Nam là một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trường; một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt: Sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối.

Theo tôi, những sáng tạo của Đảng ta trong việc vận dụng các quy luật kinh tế để xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được Tổng Bí thư đề cập, chỉ rõ trong bài viết thể hiện ở một số khía cạnh sau:

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực sự là sản phẩm đột phá lý tưởng, cơ bản và sáng tạo của Đảng ta. Đột phá thể hiện trước hết ở khái niệm, Đại hội Đảng lần thứ XIII khẳng định kinh tế thị trường là một mô hình kinh tế tổng quát của đất nước ta trong thời kỳ quá độ. Việc lựa chọn mô hình là sự tất yếu, khách quan; xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập, vận hành đầy đủ theo quy luật của kinh tế thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Đặc trưng định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường ở nước ta là phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển.

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta xác định có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Vai trò quản lý nền kinh tế của Nhà nước thông qua pháp luật, các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, chính sách… để định hướng, điều tiết, thúc đẩy phát triển…

6317.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Văn Hoan chia sẻ suy nghĩ về một số mô hình có thể áp dụng phát triển cho Lào Cai.

Từ góc độ của người làm công tác nghiên cứu, qua phân tích tình hình thế giới, khu vực và trong nước, trong đó thách thức và cơ hội luôn đan xen sẽ có những tác động nhất định đến sự phát triển kinh tế, xã hội của Lào Cai trong tương lai.

Theo tôi, Lào Cai phát triển cần quan tâm lựa chọn mô hình, hướng đi phù hợp và có nhiều hướng tiếp cận. Có thể lựa chọn các xu hướng phát triển dựa trên phân tích khai thác tài nguyên; thu hút nguồn vốn đầu tư và đổi mới sáng tạo. Trong đó, cần phải ưu tiên hướng tới phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo phù hợp với xu hướng hiện nay và tạo ra sự đột phá để phát triển nhanh hơn, nếu phát triển tuần tự sẽ mất nhiều thời gian. Thể hiện ở tư duy tầm nhìn mục tiêu chiến lược, tiếp cận mới, có thể mạnh dạn đề ra mục tiêu “hiện đại hóa và thông minh hóa”; tạo nhiều cơ hội đua tranh phát triển với các tỉnh trong khu vực, thậm chí với cả với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Những vấn đề quan tâm trong công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên hiện nay

6328.jpg
Đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lào Cai.

Chúng ta đã biết, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, muốn có tổ chức đảng mạnh trước hết phải có đảng viên tốt. Đảng viên tốt không phải từ trên trời rơi xuống, mà phải do giáo dục, rèn luyện mà nên. Chính vì vậy, công tác giáo dục, rèn luyện tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên là việc quan trọng, góp phần vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Để làm tốt công tác này, cần quan tâm đến các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bởi tư tưởng là kim chỉ nam cho hành động, nếu nhận thức đúng, tư tưởng đúng thì hành động sẽ đúng. Do vậy rất cần thiết và cấp bách phải tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt là những kiến thức cơ bản, nền tảng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ hai: Quan tâm xây dựng các động cơ đúng đắn, thái độ tích cực, tinh thần trách nhiệm cao cho mỗi cán bộ, đảng viên với tinh thần không đùn đẩy, không né tránh, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi tổ chức giao và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Thứ ba: Quan tâm tới việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong tổ chức đảng, đảng viên.

Thứ tư: Xây dựng và hình thành ở mỗi cán bộ, đảng viên một tinh thần, tính tự giác, tự học, tự thân rèn luyện, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp làm việc khoa học.

Thứ năm: Quan tâm đến quản lý, kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời răn đe, uốn nắn, xử lý các vi phạm. Đồng thời làm tốt công tác động viên, khen thưởng, tạo điều kiện và môi trường tốt nhất cho cán bộ, đảng viên làm việc, cống hiến và chỉ đạo.

“Khơi gợi ý chí tự lực, tự cường” trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng “thế trận lòng dân” trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

6335.jpg
Tiến sỹ, Đại tá Nguyễn Đức Phú, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Xây dựng thế trận lòng dân, cơ sở lý luận và thực tiễn ở nước ta đã kế thừa và tiếp thu các quan điểm của thế giới và trong nước, đặc biệt là quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin đã đề cập cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.

Lịch sử của dân tộc Việt Nam đã có nhiều quan điểm, tư tưởng nổi bật, tương đồng, đề cao vai trò của Nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong; nước lấy dân làm gốc, gốc có vững thì cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân…

Tư tưởng coi trọng Nhân dân đã được Bác Hồ và Đảng ta kế thừa và phát huy trong xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là xây dựng thế trận lòng dân.

Từ lý luận trên đã được vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, được chứng minh qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ với đường lối “kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ” và “chiến tranh nhân dân”, đã huy động sức dân to lớn tham gia cho cuộc chiến.

Bàn về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã được Đảng ta xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết ở từng giai đoạn cụ thể của đất nước, trong đó đều đề cập, phát triển vấn đề xây dựng thế trận lòng dân và tư tưởng lấy dân làm gốc.

Cụ thể hóa chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược quốc phòng cũng đề cập 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn là: Đảng vững, nước giàu, dân yên, quân mạnh, thêm bạn bớt thù.

Theo tôi, bản chất của vấn đề xây dựng thế trận lòng dân chính là củng cố thông qua niềm tin của Nhân dân vào Đảng, vào Nhà nước và giai cấp cầm quyền; bao hàm các yếu tố về chính trị, tinh thần, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc ở trong Nhân dân để huy động được sức người, sức của phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

6321.jpg
Quang cảnh phần thảo luận bàn tròn.

Xây dựng thế trận lòng dân hiện nay cần tập trung làm tốt các vấn đề sau: Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó đẩy mạnh và kiên định công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong đó nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cấp cơ sở, thật sự gắn bó, vì dân, tránh quan liêu, cửa quyền, hách dịch; xây dựng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh tổng hợp; tiếp tục phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân; phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng cơ sở chính trị, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là phát huy, cống hiến nhiều hơn nữa cơ sở vật chất, sức người, sức của cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, địa bàn biên giới như tỉnh Lào Cai; đẩy mạnh đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng chia rẽ mối quan hệ đoàn kết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, giữa lực lượng vũ trang với Nhân dân và giữa các dân tộc với nhau…

Từ bài viết của Tổng Bí thư, xác định trách nhiệm của tổ chức đoàn, hội, đội các cấp trong việc tuyên truyền, bồi đắp lý tưởng cho thế hệ trẻ

6341.jpg
Chị Giàng Thị Mai, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu ý kiến.

Các cấp bộ đoàn, hội, đội trên địa bàn tỉnh Lào Cai luôn xác định công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tổ chức, nhằm xây dựng lớp thanh niên tiên tiến, tiên phong, có bản lĩnh xứng đáng là người chủ tương lai của đất nước.

Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ra đời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ trong giai đoạn 2015 - 2030 chính là một trong những tiền đề quan trọng để xác định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội đối với công tác giáo dục thế hệ trẻ. Với Lào Cai, HĐND tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết số 22 về phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2030. Hằng năm, UBND tỉnh cũng ban hành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện.

Từ những sự quan tâm trên, công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi đã được triển khai đồng bộ; cách thức triển khai được đổi mới, trọng tâm giáo dục qua các phong trào hành động cách mạng của đoàn, các chương trình hành động của thanh niên, các hoạt động đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, học tập, đồng hành với thanh thiếu nhi trong phát triển các kỹ năng xã hội, phong trào tình nguyện, sáng tạo trẻ… Những phong trào đều được triển khai thực hiện gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kết luận số 01 trong việc học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, các tổ chức đoàn, hội, đội cũng tích cực đổi mới về nội dung, hình thức trong cách giáo dục đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi qua các buổi tọa đàm, tổ chức các hội thi, tuyên dương thanh niên tiến tiến… đẩy mạnh áp dụng thông tin, chuyển đổi số trong tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi…

Thời gian tới, tổ chức đoàn tiếp tục xác định phải phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức mình trong công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.

Những vấn đề cần tập trung định hướng công tác tuyên truyền các nội dung bài viết của Tổng Bí thư

6352.jpg
Tiến sỹ Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Để tuyên truyền sâu rộng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người làm công tác tuyên truyền cần nắm vững những nội dung cốt lõi của bài viết, thể hiện ở 3 luận điểm.

Thứ nhất: Bài viết khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã giành được độc lập, thống nhất đất nước và trải qua gần 40 năm đổi mới, đất nước ta giành được những thành tựu to lớn đáng tự hào; thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, đảng ta được tôi luyện, trưởng thành và từ đó khẳng định chân lý ở Việt Nam không có lực lượng nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín, khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đúc kết trong bài viết, cũng như khẳng định tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta có thể nói rằng Đảng ta thật là vĩ đại, Nhân dân ta thật là anh hùng và đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Thứ hai: Bài viết nêu rõ không được tự mãn và ngủ quên trên chiến thắng vì chặng đường phía trước còn gian nan và rất dài, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân cùng phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục tin tưởng, tiếp bước qua những khó khăn dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Từ đó phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, truyền thống vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước, xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Thứ ba: Bài viết cung cấp những luận điểm sắc sảo, đanh thép cả về phương diện lý luận và thực tiễn; đã trở thành thanh bảo kiếm để chúng ta phản bác, đập tan các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị trong và ngoài nước đang ra sức xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như thành tựu của Đảng, của đất nước sau gần 40 năm đổi mới. Bài viết cung cấp, củng cố thêm niềm tin, sự quyết tâm để đấu tranh, phản bác có hiệu quả quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng tất cả lương tâm và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Để lan tỏa bài viết tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức đảng cần quán triệt nội dung cốt lõi theo 3 luận điểm trên; kết hợp tăng cường hơn nữa giáo dục truyền thống cách mạng, tổ chức các hội thảo, thảo luận, mở các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

6350.jpg
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nêu công tác tuyên truyền về bài viết của Tổng Bí thư thời gian tới.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ báo cáo viên, đội ngũ làm công tác tuyên truyền, ban tuyên vận, tổ tuyên vận để tuyên truyền các nội dung cốt lõi của bài viết tới đông đảo Nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các trang mạng xã hội, tạo sức lan tỏa sâu rộng tới toàn thể Nhân dân. Các cấp, các ngành, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Chính trị các huyện, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, Trường Cao đẳng Lào Cai và các trường dạy nghề, hệ thống giáo dục từ THCS đến THPT tổ chức biên soạn, tích hợp nội dung bài viết vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên đề để khơi dậy niềm tự hào, tự tin, vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng trong thế hệ trẻ. Cấp ủy đảng và hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững và có giải pháp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng, xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Liên bang Nga: Sức sống bền bỉ, vượt biến động của lịch sử

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Liên bang Nga: Sức sống bền bỉ, vượt biến động của lịch sử

Trải qua hơn 74 năm với nhiều diễn biến khó lường của bối cảnh thế giới, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã chứng minh sức sống bền bỉ qua sự gắn bó, hiểu biết và tin cậy; sự giúp đỡ và hợp tác lẫn nhau trong suốt những năm tháng đấu tranh của nhân dân Việt Nam giành độc lập dân tộc, khôi phục kinh tế sau ngày đất nước được thống nhất, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển ngày nay.

Đại biểu Sùng A Lềnh (Lào Cai): Đặt nhiều câu hỏi liên quan đến quy định di sản ruộng bậc thang

Đại biểu Sùng A Lềnh (Lào Cai): Đặt nhiều câu hỏi liên quan đến quy định di sản ruộng bậc thang

Chiều 18/6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV chia tổ thảo luận, đồng chí Sùng A Lềnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có nhiều ý kiến sâu sắc đối với dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Với nhiều câu hỏi đặt ra, đại biểu đề nghị Ban Soạn thảo Luật cần làm rõ nhiều câu hỏi liên quan đến di sản là ruộng bậc thang.

Đề nghị bổ sung “quyền công đoàn” cho 2 đối tượng người lao động tại dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi)

Đề nghị bổ sung “quyền công đoàn” cho 2 đối tượng người lao động tại dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi)

Hôm nay (18/6), Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV dành buổi sáng làm việc tại Hội trường Diên Hồng để thảo luận về Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi). Tham gia phát biểu trực tiếp tại nghị trường bà Nguyễn Thị Lan Anh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai nêu ý kiến.

Hai lần về với Điện Biên

Hai lần về với Điện Biên

Tháng 5/2024, Nhân dân cả nước hướng về ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước tròn 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu” (7/5/1954 - 7/5/2024), buộc thực dân Pháp ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chế độ cai trị tại Việt Nam nói riêng, Đông Dương nói chung.

Đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh (Lào Cai): Nếu chỉ cấm hành vi đưa mà không cấm hành vi nhận hối lộ là chưa đầy đủ

Đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh (Lào Cai): Nếu chỉ cấm hành vi đưa mà không cấm hành vi nhận hối lộ là chưa đầy đủ

Tại phiên thảo luận ở tổ (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai thuộc Tổ đại biểu số 5) chiều 17/6, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan Anh (Lào Cai) khi tham gia ý kiến xây dựng Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đã nhấn mạnh: “Chỉ cấm hành vi đưa hối lộ mà không cấm hành vi nhận hối lộ, môi giới hối lộ là chưa đầy đủ”.

Tạo điều kiện cho địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tạo điều kiện cho địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 17.6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan Anh (Lào Cai): Sớm giải quyết các vướng mắc về đào tạo lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan Anh (Lào Cai): Sớm giải quyết các vướng mắc về đào tạo lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 17/6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV thảo luận tại Hội trường Diên Hồng về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030. Đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia ý kiến về nội dung này.

fb yt zl tw