Từ khóa: "Sở giao thông vận tải"

9 kết quả

Sớm ổn định tổ chức, bộ máy

Chia tách Sở Giao thông vận tải - Xây dựng: Sớm ổn định tổ chức, bộ máy

Tại kỳ họp 16, HĐND tỉnh khóa XVI đã thông qua Nghị quyết thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở chia tách chức năng quản lý nhà nước về xây dựng từ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng và Nghị quyết kiện toàn Sở Giao thông vận tải - Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải. Ngay sau khi nghị quyết được thông qua, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đã tích cực thực hiện các bước chuẩn bị về tổ chức, bộ máy, cơ sở vật chất để các đơn vị chuyên môn ổn định hoạt động từ 1/1/2024.

Dừng hoạt động của 3 bến xe không đủ điều kiện thiết lập bến xe thấp hơn bến xe loại 6

Dừng hoạt động của 3 bến xe không đủ điều kiện thiết lập bến xe thấp hơn bến xe loại 6

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh vừa có Thông báo số 236 về việc chấm dứt hoạt động của bến xe không còn đủ điều kiện thiết lập bến xe thấp hơn bến xe loại 6 đối với 3 bến xe khách trên địa bàn tỉnh gồm: Bến xe khách Mường Hum, Bến xe khách A Mú Sung (huyện Bát Xát), Bến xe khách Pha Long (huyện Mường Khương).

Lào Cai: Tăng cường quản lý giá vật liệu xây dựng

Lào Cai: Tăng cường quản lý giá vật liệu xây dựng

Hiện hầu hết nguyên - vật liệu đã được cơ quan chức năng kiểm duyệt, thông báo giá sát với thị trường, tuy nhiên vẫn còn một số nguyên - vật liệu khi tổng hợp không lường hết sự biến động của thị trường nên khi thông báo giá thấp hơn so với thị trường hiện nay, ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án của các doanh nghiệp.

fb yt zl tw