Từ khóa: "sâu bệnh"

3 kết quả

Chủ động phòng, trừ sâu, bệnh hại quế

Chủ động phòng, trừ sâu, bệnh hại quế

Những năm gần đây, cây quế được nhiều địa phương lựa chọn là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế. Diện tích quế ngày càng được mở rộng, trồng thành vùng tập trung, nhưng kéo theo phát sinh sâu, bệnh gây hại. Vì vậy, việc phòng, trừ sâu bệnh kịp thời sẽ góp phần bảo về diện tích quế và lợi ích kinh tế của người dân.

fb yt zl tw