Từ khóa: "Phục dựng"

2 kết quả

Người Việt trẻ và ý thức bảo tồn di sản

Người Việt trẻ và ý thức bảo tồn di sản

Di sản nếu không được tiếp nối bởi nhiều thế hệ thì việc biến mất hoàn toàn có thể xảy ra. Thế hệ trẻ ngày nay được trang bị những kiến thức, kỹ năng về công nghệ, là một lực lượng đã và đang góp phần giúp bảo tồn và phát huy giá trị di sản Việt Nam.

fb yt zl tw